KVKK Aydınlatma Metni - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

07 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi amacıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbu Aydınlatma Metni ile sizleri Odamız tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine ve/veya web sitesi ziyaretçilerine ilişkin “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup söz konusu Kanun uyarınca tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres                          :Taşyaka Mah. 144.Sokak No:119/1 Fethiye / MUĞLA

Telefon                       :0 (252) 614 11 15

Fax                             :0 (252) 614 57 91

Web Adresi                :www.fto.org.tr

E-Mail Adresi             :info@fto.org.tr

KEP Adresi                :fethiyetso@hs01.kep.tr

2. İşlenen Kişisel Veriler

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
 • Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
 • Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve/veya www.fto.org.tr web sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak,

 • Odamız tarafından sunulan hizmet ve içeriklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Oda tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Oda’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Oda’nın ve Oda ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere FTSO Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ dan ulaşılabilirsiniz.

4. Üyelerin ve Web Sitesi Ziyaretçilerine Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Üyelerimize ve web sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek; Oda tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli olan çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, Oda tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi, Oda’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Oda’nın ve Oda ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Odamızla iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, web sitesi, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Açık Rıza Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Odamızın Taşyaka Mahallesi 144. Sokak NO:119/1 Fethiye MUĞLA adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla veya info@fto.org.tr mail adresine iletmeniz halinde, talebiniz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Online Toplantı Aydınlatma Metni
Anket Açık Rıza Metni
Anketi Yurtdışına Aktarmak İçin Açık Rıza Metni
Memnuniyet Süreçleri Aydınlatma Metni