Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Su İhtiyaç Belgesi - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Su İhtiyaç Belgesi

BELGELER

Kapasite Raporu Başvuru Formu

Kapasite Raporu Gerekli Evraklar Listesi 

Su İhtiyaç Belgesi Gerekli Evraklar Listesi 

Ekspertiz Raporu Başvuru Formu 

Ekspertiz Raporu Gerekli Evraklar Listesi 

 

KAPASİTE RAPORU

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.
Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.


Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı :

 • 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
 • İhalelerde,
 • Kredi teminlerinde,
 • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

Kapasite raporu otomasyon sistemi
01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan  Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.


Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kağıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.


Kapasite Raporlarının İncelenmesi ve Onaylanması
5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre Odalar tarafından düzenlenmekte olan kapasite raporları Birliğimizce incelenerek onaylanmaktadır.


Ülkemiz sanayi hakkında bilgi üretilebilecek yegâne veritabanı konumunda olan Sanayi veritabanının kaynağı Kapasite Raporlarıdır. Birliğimiz uzmanlarınca incelenip onaylanan kapasite raporlarında gerçekleştirilen en önemli değişiklik, kapasite raporlarında yer alan “Ürünlerin”, “Ana Üretim Makinelerinin” ve “Ana Hammaddelerinin” kodlanması işlemidir.

EKSPERTİZ RAPORU

Kapasite Raporu düzenlenemeyen, genellikle el işçiliğiyle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan iş yerleri ile tamir,bakım,manuel ya da yarı otomatik dolum ve paketleme yapan iş yerleri,çamaşırhane,akaryakıt istasyonu,gaz ve petrol dağıtım tesisleri,arıtma ve depolama tesisleri gibi sınai tarzda üretim yapmayan,faaliyet adresleri Odamıza tescilli firmaların talebi üzerine Kapasite Birimince görevlendirilecek eksper mühendis tarafından mahallinde yapılacak inceleme ve mevcut makine parkı ve işçi durumu dikkate alınarak istekli firmalara yıllık kapasitelerini gösterir Oda onaylı Ekspertiz Raporu düzenlenir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunda belirtilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine ve bilişim ve yazılım firmalarına Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından verilen belgedir. (https://www.sanayi.gov.tr/iletisim/iletisim-bilgileri)

Sanayi Sicili Kapsamındaki İşletmeler Kimlerdir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinde sanayici tanımı yapılmaktadır. Bu düzenlemeye göre;

 • Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini,
 • Makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile
 • Kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle,
 • Devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi ve sanayici kapsamındadır.

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7033 sayılı Kanunla aşağıda belirtilen işletmeler de sanayi işletmeleri kapsamına dahil edilmiştir:

 • Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle,
 • Elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller,
 • Gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri,
 • Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

 • Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısından girişi yapılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Sanayi siciline başvuruda bulunan işletmeler tarafından, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyanname, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetveli ve anket formu elektronik ortamda doldurulur.
 • Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri, firmaya ait kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda beyan edilir. Müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporu ile ticaret sicil gazetesi nüshalarının Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir.
 • Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri, varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. 
 • Elektronik ortamda yapılan müracaat, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından incelenir, belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından reddedilerek, yazılı olarak ve elektronik ortamda işletmeye bildirilir.

Vize İşlemleri

Sanayi sicil belgeleri, belgenin alındığı tarih itibariyle iki yılda bir vize işlemine tabidir.  Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.

Sanayi Sicil Belgesinin İşletmelere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde KDV Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanma: Sanayi sicil belgesi bulunan firmalar, ihracat işlemi (İhraç kayıtlı mal teslimi) gerçekleşinceye kadar KDV ödemezler, ihracat gerçekleşince KDV terkin edilir veya iade alınır.
 • KDV Muafiyeti: 7103 sayılı Kanunla, 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.
 • Elektrik Faturalarında Avantaj: Sanayi sicil belgesi bulunan firmalar, elektrik faturalarını  sanayi abonesi tarifnamesinden öderler. Bu avantajdan yararlanmak için elektrik dağıtım firmasına başvuruda bulunmak gerekmektedir.
 • Kamu İhalelerinde Avantaj: İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler tercih edilebilmektedirler.

Yıllık İşletme Cetveli Zorunluluğu

Sanayi işletmeleri, kanunun öngördüğü üzere bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde (her yıl Nisan ayı sonuna kadar) vermek zorundadırlar.Yıllık işletme cetveli, yine , e-Devlet kapısından girişi yapılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir.

 

Ekspertiz Raporu Başvuru Formu
Kapasite Raporu Başvuru Formu
Su İhtiyaç Belgesi İçin Gerekli Evraklar Listesi
Kapasite Raporu Gerekli Evraklar Listesi
Ekspertiz Raporu Gerekli Evraklar Listesi
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.