Ticaret Sicil Hizmetleri - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Ticaret Sicil Hizmetleri

Ticaret Sicil Hizmetleri İçin ;

Mustafa ERGİN

Ticaret Sicil Müdürü

Tel: (252) 614 11 15 -Dahili : 112-113-114

Faks: (252) 614 57 91

E-Posta: mustafa.ergin@fto.org.tr

MERSİS: https://mersis.gtb.gov.tr/

 

Mevzuat
Kanunlar
6103 TTK Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6335 Sayılı Kanun (TTK)
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Yönetmelikler
A.Ş.Gen.Kur.Top.Usul ve Esasları İle Bu Top.Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
Bağımsız Denetim Yönetmeliği
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tebliğler
A.Ş ve LTD ile Koop. Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ
Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
Halka Açık Olmayan A.Ş.Gen.Kur. Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Tebliğ
Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ
Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ
Tic.Şirketlerinde A.Ş.Gen.Kur.Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
Genelgeler
03.07.2012 Tarih ve 4880 Sayılı Genelge
Ayni Sermaye Hakkında Genelge
Anonim Şirketler

ANONİM ŞİRKETLER


Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.- TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.- TL den az olmaması gerekmektedir)

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 329 ile 572’nci maddeleri arası anonim şirket hükümleri düzenlenmiştir.


ANONİM ŞİRKET KURULUŞ

 1. Dilekçe
 2. Kuruluş bildirim formu (yabancı sermaye var ise 1 nüsha)
 3. Mersis üzerinden hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli ana sözleşme (2 nüsha)
 4. Tescil talepnamesi Müdürlüğümüzce Mersis üzerinden şirket sözleşmesine göre müdürün 3 imzasını içerir imza beyanı hazırlanır. (Kurucunun şirket sözleşmesini Ticaret Sicili Müdürlüğünce asaleten imzalanması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olunması durumunda ayrıca imza beyanı verilmez)   
 5. Sermayenin onbinde dördü Rekabet Kurumu payının oda veznesine yatırılması gerekmektedir.    
 6. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 7. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
 8. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 11. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
 12. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 13. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri uyruğu T.C. vatandaşı ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 14. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde temsilcisi bir gerçek kişinin adı-soyadı adresi uyruğu ve TC Kimlik numarasını ( yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişi temsilci var ve Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi.
 15. Oda sicile kuruluş esnasında verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ.

 • Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu
 • Özel kanunlarda sermayesinin tamamının veya bir kısmının belli bir süre de ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir. Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline gemi siciline trafik siciline sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 • Merkezi Fethiye dışında olan tüzel kişi ortak için buna ilaveten Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimini limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı YETKİ BELGESİ
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği
 • Ana sözleşmede tüm ortak yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
 • Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 • Tek pay sahipli anonim şirket kuruluşlarında birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Yönetim Kurulu kararı (Noter onaylı – 1 nüsha)


ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe
 2. Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı.
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Ticaret Sicili Müdürlüğü' nce hazırlanan imza beyannameleri (2 nüsha)

 4. Oda kayıt beyannamesi
 5. Oda sicile kuruluş esnasında verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe
 2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN FETHİYE’ YE MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe
 2. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 3. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (2 nüsha)
 4. Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni
 5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 6. Hazirun cetveli
 7. Genel Kurul Evraklarının birer sureti( asıl)
 8. Eski sicil müdürlüğünden ticaret sicil yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 9. Ticaret Sicili Müdürlüğü' nce hazırlanan şirket temsilcilerinin firma unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)

 10. Oda kayıt beyannamesi
 11. Oda sicile kuruluş esnasında verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.
 12. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (1 nüsha)

GENEL KURUL

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı kararı
 5. Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.
 6. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde temsilcisi bir gerçek kişinin adı-soyadı adresi uyruğu ve TC Kimlik numarasını ( yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişi temsilci var ve Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi
 7. Genel Kurul Evraklarının birer sureti ( asıl )

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye azaltımı ve arttırımı dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde yukarıda belirtilen genel kurul evraklarına ilaveten iki nüsha tadil tasarısı eklenmelidir.

Tadil tasarısının genel kurul tutanağı içerisinde yer alması mümkündür.

Anasözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

 1. Dilekçe
 2. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya görüş yazısı
 3. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği (2 nüsha) Genel Kurul Toplantı tutanağı ıslak imzalı olsa dahi NOTER ONAYLI sureti ibraz edilmelidir.
 4. Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olduğunu gösterir genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (2 nüsha)
 5. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan (TTK 457 gereği)
 6. Sermaye artırımı sadece sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa sermayenin tamamının ödendiğine karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi
 7. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
 8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 10. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması halinde
 11. İç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna dair yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanıyla YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi
 12. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu
 13. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
 14. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin; açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 15. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi
 16. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar ana sözleşmenin sermaye maddesinin yeni şeklinde yer almalı veya tadil metninde yer almıyor ise taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnamelerinin de müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
 17. Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılamaz.
 18. Anonim şirketlerde nakit sermaye artırımlarında ibraz edilen sermayenin ödendiğine dair raporda veya ayrı bir raporda şirketin sermayeye ilave edilebilecek iç kaynağı bulunmadığı hususu açıkça belirtilmelidir. Şirketin sermayeye ilave edilebilecek iç kaynağı mevcut ise nakit artırım en fazla bu iç kaynak miktarınca yapılabilir. Ancak nakit sermaye artırım kararı tüm ortakların katıldığı bir genel kurulda ittifakla olur ise nakit artırım iç kaynağın üzerinde olabilir. Yani iç kaynak var ise nakit artırım için bunun sermayeye ilavesi zorunlu ancak genel kurulda tüm hissedarların kabulü ile iç kaynaklardan artırım yanında onu geçen miktarda nakit artırım yapılabilir. Ancak iç kaynak mevcut iken sadece nakit artırım yapılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Burada %100 nisapla dahi işlem yapılamaz.
 19. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımında pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması söz konusu olduğu durumlarda yönetim kurulu gerekçelerini yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığına ilişkin bir rapor düzenler ve bu rapor tescil ve sicil gazetesinde ilan edilir.
 20. Artırım genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir.TTK 456/3

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 3. Hazirun cetveli
 4. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri (EK- 1)
 5. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 6. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
 7. Anasözleşmenin değişen maddesine ait tadil tasarısının ve sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği genel kurul kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
 8. Genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (2 nüsha)

Genel Kurul Toplantı tutanağı ıslak imzalı olsa dahi NOTER ONAYLI sureti ibraz edilmelidir.

9. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

10. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler

· Sermaye zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri ve bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları ile alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri aranmaz.

TASFİYE GİRİŞ

1. Dilekçe

2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

6. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belgeleri.

7. Genel Kurul Evraklarının birer sureti

TASFİYE SONU

1. Dilekçe

2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).
- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 ay geçmedikçe toplanamaz.
-Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
6. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
• Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

TEMSİL VE İLZAM KARARLARI

1. Dilekçe

2. Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 1 nüsha)

3. Yetki verilen kişilerin unvan altında imza beyannamesi ibraz edilmeli kararda yetki verilen yönetim kurulu üyesi veya müdürün ad ve soyadı yanında yerleşim yeri vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

4. Şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge

 • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunan anonim şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında görev ve yetki tüzel kişi yönetim kurulu üyesine verilmelidir. Ayrıca kararda tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı yerleşim yeri vatandaşlığı TC Kimlik Numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.

NOT:

-Yeni atanan yetkili için T.C.kimlik numarası belirtilmeli.
-Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli
-Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet teskeresi verilmeli.

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

1. Dilekçe

2. Yönetim Kurulu kararı ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad yerleşim yeri vatandaşlığı TC Kimlik Numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)

DİKKAT: Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulunda değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde anasözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapması gerekmektedir.

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1. Dilekçe

2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 nüsha)

3. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

4. Hazirun cetveli

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6. Genel Kurul Evraklarının birer sureti

Kollektif Şirketler

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

 • Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. (madde:211)
 • Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır. Kollektif şirket mukavelesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır; (madde:213)

             a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları.

             b) Şirketin kollektif olduğu.

             c) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.

             d) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

             e) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri.

             f) Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa  birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları.

 • Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir. (madde:42)

KURULUŞ

 1. Dilekçe 
 2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha
 3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)
 4. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
 5. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
 6. Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter  onaylı sureti (1 nüsha)
 7. Ticaret Sicil harcının yatırıldığına dair banka dekontu

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
 3. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 4. Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe 
 2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı karar (2 nüsha)
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)
 4. Merkez başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği
 5. Merkez başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
 6. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ E MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe
 2. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 3. Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 4. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
 5. Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları
 6. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)
 7. Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYE

 1. Dilekçe
 2. Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;
 3. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
 4. Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 2 nüsha)
 5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
 6. Tasfiyeye Giriş Bilançosu

KOLLEKTİF ŞİRKETİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre bir kollektif veya komandit şirket, bir anonim veya limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketlerin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

1-Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

b) Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,içermesi gerekir.

2-Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

a) Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Yeni türün şirket sözleşmesine,

d) Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,

e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

 (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

3-Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

a) Tür değiştirme planı,

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

4-Genel kurulun onayı ve nisaplar (md. 189)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ortaklar kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Kollektif şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

5- Tescil (md. 189/2)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değişikliğine ilişkin genel kurul kararı ile birlikte yeni türdeki şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme, tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

ÖNEMLİ NOT: Şirket ana sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1. Dilekçe
 2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge ve kati bilanço,
 3. Ortakların tasfiye sonu feshine ait karar
 4. Tasfiye Sonu Beyanı
Komandit Şirketler

KOMANDİT ŞİRKET

Komandit şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumlulukları belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir.


Sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklara komandite, sınırlı olan ortaklara komanditer denir.


Komandite ortakların gerçek kişi olması gereklidir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.( madde:304)


Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır. (madde:42)

Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. (madde:309)

Komanditer, şirketteki payını başkasına devredebilir. Ancak, devre diğer ortaklar onay vermemişlerse Türk Borçlar Kanununun 632 nci maddesi hükmü uygulanır.(madde:315)

Kollektif şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ile tescil işlemlerinde aranan evrak komandit şirketler için de geçerlidir.

KURULUŞ

 1. Dilekçe
 2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha
 3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)
 4. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
 5. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
 6. Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilir.
 7. Ticaret Sicil harcının yatırıldığına dair banka dekontu

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
 3. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 4. Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı karar (2 nüsha)
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)
 4. Merkez başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği
 5. Merkez başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
 6. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOMANDİT  ŞİRKETİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ E MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 3. Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 4. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
 5. Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları
 6. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)
 7. Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYE

 1. Dilekçe (ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti  eklenmelidir
 2. Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;
 3. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
 4. Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 2 nüsha)
 5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
 6. Tasfiyeye Giriş Bilançosu

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 2. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 3. Son bilanço

KOMANDİT ŞİRKET TÜRÜNÜN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre bir kollektif veya komandit şirket, bir anonim veya limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketlerin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

1-Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

b) Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,

içermesi gerekir.

2-Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

a) Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Yeni türün şirket sözleşmesine,

d) Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,

e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine, ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

 (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

3-Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

a) Tür değiştirme planı,

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

4-Genel kurulun onayı ve nisaplar (md. 189)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ortaklar kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Kollektif şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

5- Tescil (md. 189/2)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değişikliğine ilişkin genel kurul kararı ile birlikte yeni türdeki şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme, tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

Limited Şirketler

LİMİTED ŞİRKET

 

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir. 

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 573’ üncü maddesi ile 644’ üncü maddesi arası limited şirketlerin durumunu düzenlemiştir.

Tüm işlemler MERSİS üzerinden gerçekleştirilecektir. 

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ

* Kuruluş işlemleri Mersis üzerinden başvuru yapılacaktır potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda müracaat evrakları sırasında vergi numarası bildirilmelidir.

1.   Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2.   Kuruluş bildirim formu (yabancı ortak var ise 1 nüsha)

3.  Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport tercümeleri vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’ de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.   

4. Mersis üzerinden hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli ana sözleşme (2 nüsha)

5. Tescil talepnamesi Müdürlüğümüzce Mersis üzerinden şirket sözleşmesine göre müdürün 3 imzasını içerir imza beyanı hazırlanır. (Kurucunun şirket sözleşmesini Ticaret Sicili Müdürlüğünde asaleten imzalanması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olunması durumunda ayrıca imza beyanı verilmez. Şirket sözleşmesinin vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyanı verilmez.)   

6. Ortak olmayan dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge.

7.  Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde temsilcisi bir gerçek kişinin adı-soyadı adresi uyruğu ve TC Kimlik numarasını ( yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi müdürün yetkili organ kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişi temsilci var ve Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi

8.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)

9.  Kayıt esnasında Oda Sicile verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

10.  Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları

11.  Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

12.  Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR.

·         Bilindiği üzere Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.

·         Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili gemi sicili trafik sicili sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

·         Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu

·         Merkezi Fethiye dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.

·         Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi

·         Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı YETKİ BELGESİ

·         Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

·         Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

·         Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

·         Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır.

TEK PAY SAHİPLİ LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Tek pay sahipli limited şirket kuruluşlarında birden fazla pay sahibi bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki anasözleşme değişikliklerinde;

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ortaklar Kararı (Noter onaylı 1 nüsha.)

3. Tadil Metni

ESAS SERMAYE ARTIRIM

*Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artırım yapılamaz.  Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir. Ayrıca 1 payın değeri 25- TL ve katları olması gerekmektedir.     

 1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (1 nüsha)

Dikkat: Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde gerekiyorsa şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına davet ilanına ait Ticaret Sicil gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşmede özel çağrı usulü var ise bu usule de uyulmalıdır.

3. Genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (1 nüsha)

4. Sermaye artırımı sadece sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılması halinde sermayenin tamamının ödendiğine karşılıksız kalıp kalmadığına iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna; artırımın sadece iç kaynaklardan yapılması halinde ise iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi

5. Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleriı

6. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

7. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

8. Sermayenin onbinde dördü Rekabet Kurumu payının oda veznesine yatırılması gerekmektedir.    

9. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

 • Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artırım yapılamaz.

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri( ilanın sureti)

3. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 nüsha)

Dikkat: Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde gerekiyorsa şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına davet ilanına ait Ticaret Sicil gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşmede özel çağrı usulü var ise bu usule de uyulmalıdır.

4. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

5. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

6. Genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (1 nüsha)

7. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri

·         Esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter karı sadece payların yok edilmesinde kullanılabilir.

·         Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.

·         Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ortaklar Kararı (Noter onaylı - 1 nüsha)

ŞUBE AÇILIŞI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı karar (2 nüsha)

3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Ticaret Sicili Müdürlüğü' nce hazırlanan imza beyannameleri (2 nüsha)

4. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı)

5. Kayıt esnasında Oda Sicile verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN FETHİYE’YE MERKEZ NAKLİ

*Merkez nakli işlemleri MERSİS üzerinden başvuru yapılacaktır. 

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Merkezin ticaret sicili müdürlüğünce tescil edilmiş olan hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri

3. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünden ticaret sicil yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

4. Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)

5. Son ortakların TC Kimlik Numaraları.

6. Ticaret Sicili Müdürlüğü' nce hazırlanan şirket temsilcilerinin firma unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)

7. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı)

       8. Kayıt esnasında Oda Sicile verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

9. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (1 nüsha)

 

ŞUBE KAPANIŞI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 nüsha)

3. Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi

HİSSE DEVRİ

1.      Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2.      Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 1 nüsha karar) şirketin tek ortaklı kalması halinde kararda belirtilen şekilde 'tek ortaklı' olduğu bildirilecek.

3.      Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi

4.      Ortak pay defteri fotokopisi işlenmiş olup fotokopisi alınacak 

.               TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir. 

·         Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.

.            Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport tercümeleri vergi dairesinden alınacak vergi numarası ve Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.

·         Müdür seçimi var ise aşağıda yer alan "Müdür Ataması" başlığına göre istenen belgeler eklenmelidir.

.          Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak da hisse devir kararına katılmalı ve ortaklar kurul kararını imzalamalıdır.

.          Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

VERASETEN HİSSE DAĞILIMI

1. Dilekçe

2. Ortaklar Kurulu kararı (Noter onaylı - 1 nüsha)

3. Mahkemeden alınmış veraset ilamı aslı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi aslı veya onaylı sureti

4. Yeni ortağın girişi var ise kararda TC Kimlik numarası belirtilmeli.

5. Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (1 nüsha)

Limited şirket veraseten hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir ( faaliyet belgesi üç aydan eski olmamalıdır).

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

1.      Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2.      Noter onaylı karar (1 nüsha)

3.      Ortak / müdür soyadı değişikliğini gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği / noter onaylı ya da asıl mahkeme kararı) 

MÜDÜR ATAMASI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı-1 nüsha) temsil kararında şirket müdürüne ait T.C kimlik numarası kaldırılacak

3. Müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)

4. Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri uyruğu T.C. vatandaşı ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

5. Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde temsilcisi bir gerçek kişinin adı-soyadı adresi uyruğu ve TC Kimlik numarasını ( yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi müdürün yetkili organ kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişi temsilci var ve Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi

 • Tüzel kişi müdürü bulunan limited şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında görev ve yetki tüzel kişi müdüre verilmelidir. ( TTK 624.madde gereğince şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde bunlardan biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır.) Ayrıca kararda tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı yerleşim yeri vatandaşlığı TC Kimlik Numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.

MÜDÜR İSTİFASI

1. Dilekçe

2. Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı-1 nüsha)

SİGORTA ACENTALIĞI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)

3. Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)


TASFİYEYE GİRİŞ

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ortaklar Kurulu kararı

3. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

4. Tasfiyeye giriş bilançosu

5. Tasfiyeden dolayı alacaklara çağrı ilanı

TASFİYE SONU

* Tasfiye sonu kararı almak isteyen şirket ve kooperatifler kanunun çıktığı  09.08.2016 tarihinden önce tasfiyeye girmişlerse 6 aylık süre uygulamasından  yararlanamayacaklardır.

1. Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili ya da tasfiye memuru tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2. Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı - 1 nüsha)

3. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

 • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 ay sonra toplanabilir.
 • Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir

4. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

5. Genel kurulca onaylanan son ve kati bilanço

6. Ortaklara dair işten ayrılış bildirgesi formu

·         Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1. Dilekçe

2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (2 nüsha)

3. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

Limited şirketlerde hisse devir kararları tescil ve ilan edildiğinden tek pay sahipliği için ayrı bir işleme gerek olmaksızın “Hisse devri” başlığı altında belirtilen belgeler ile tescil ve ilan müracaatında bulunulabilir.

KARAR NİSAPLARI

GENEL KURAL 620.md.

Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde seçim kararları dahil tüm genel kurul kararları toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.

ÖNEMLİ KARARLAR 621.md.

 

Şirket işletme konusunun değiştirilmesi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Esas sermayenin artırılması

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Şirket merkezinin değiştirilmesi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Müdürlerin ve ortakların bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.( bu halde ilgili ortak oy kullanamaz- 619/3.md.)

 

Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Şirketin feshi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Kanunda öngörülen ağırlaştırılmış nisapları daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri 621/2.md.

Ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla alınabilir.

Sermayenin azaltılması 592.md. 473/3 421/3

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermesi gerekir.

ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ –GENEL KURAL- 589.Md.

Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde esas sermayenin 2/3 sini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir. (Yukarıda 621. Md altında sayılan değişiklikler istisnadır.)

Ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören sözleşme değişikliği veya bu tür mevcut yükümlülükleri artıran değişikliklere ilişkin genel kurul kararları 607. Md.

İlgili tüm ortakların onayı ile alınabilir.

Önemli uyarı: Limited şirketlerin sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmek için Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğü girmesinden itibaren oniki ay içinde yapması gereken sözleşme değişikliklerinde 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.22/f.2 gereğince toplantı yeter sayısı aranmaz ve değişiklikler de toplantıda bulunanaların çoğunluğu ile alınır. Ancak değişikliklere konu sözleşmede ağırlaştırılmış nisaplar olması halinde değişiklikler bu nisaplara uygun şekilde yapılmak zorundadır.

Şahıs İşletmeleri

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS FİRMALARI)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu;

MADDE 11- (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

(2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.

(3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

MADDE 12- (1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK. nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

Tüm işlemler MERSİS üzerinden gerçekleştirilecektir.

KAYIT

1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)

2. Tescil talepnamesi Müdürlüğümüzce Mersis üzerinden hazırlanır (tacirin 3 imzasını içerir imza beyanı) – 2 adet (Gerçek kişi tacirin, dilekçeyi Ticaret Sicili Müdürlüğünde asaleten imzalanması durumunda ayrıca imza beyanı verilmez.)   

 

3. Oda kayıt beyannamesi Tacir tarafından imzalanmalı, (oda kimlik kartı talep edilmesi halinde tacirin resmi) ayrıca belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır. 

4. Faliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli - 2 nüsha)

5. Yabancı uyruklu ise noter onaylı pasaport sureti (2 adet), ayrıca Türkiye’ de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası, 

6. Oda Sicile kayıt esnasında verilmek üzere nüfus ve ikametgâh belgesi, 

 

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

            1. Dilekçe Değişikliğe ait metin belirtilmelidir. (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı

               vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

SİGORTA ACENTELIĞI

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)
 3. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakat namesi

SİGORTA ACENTELIĞI FESHİ

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Acentelik sözleşmesi fesih namesi (noter onaylı - 2 nüsha)

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Noter onaylı tescil talepnamesi (2 adet asıl)
 3. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
 4. Merkezin sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 120. maddesine göre alınan belgeMerkezi başka bir ilde ise sicil kaydının onaylı örneği
 5. Oda Sicile kayıt esnasında verilmek üzere nüfus ve ilametgah belgesi.

MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 2. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. Maddesine göre alınan belge
 3.  Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalı, oda kimlik kartı talep edilmesi halinde tacirin resmi) Oda Sicile kayıt esnasında verilmek üzere nüfus ve ikametgâh belgesi.

TİCARETİ TERK

 1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2. Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 1 nüsha)
 3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.

 

Birleşme

BİRLEŞME

Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. Birleşmeyle devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır.

Birleşme iki türlü olur;

1) Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, “devralma şeklinde birleşme”

2) Ticaret şirketlerinin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri “yeni kuruluş şeklinde birleşme”

Ticaret şirketleri ile ticareti işletmelerde aşağıda yer alan hallerde yapılan birleşmeler geçerli birleşmeler olarak kabul edilmektedir.

 • Sermaye şirketlerinin; başka bir sermaye şirketiyle, kooperatifle, devralan şirket olmak şartıyla kollektif ve komandit şirketlerle,
 • Şahıs şirketlerinin; başka bir şahıs şirketiyle, devrolan şirket olmak şartıyla sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerle,
 • Kooperatiflerin; başka bir kooperatifle, sermaye şirketiyle, devralan şirket olmak şartıyla şahıs şirketiyle,
 • Devrolunan olmak şartıyla bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle.

Tescil için gerekli belgeler;

1. Genel kuruldan 30 gün önce devrolunan/devralan şirketin ekteki (EK 1) örneğe uygun olarak verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi fotokopisi,

(Birleşmeye katılan her şirket, incelemeye sunulan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdi edildiği tarihten en az üç iş günü öncesinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetede ilan edilmesi zorunludur. Aynı ilanda bütün ilgililerin birleşme belgelerini inceleyebilme haklarının olduğu açıkça işaret edilir. Bu hususlar, internet sitesi kurma zorunluluğuna tabi sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır.

Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını; ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgeler internet sitesi açmaya zorunlu olan sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. )

2. Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri (2 nüsha), 

3.  Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),

4. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için bu izin veya uygun görüş yazısı, 

5. Devralan şirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler, 

6. Devralan şirket bakımından; Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde yeni şirketin kuruluş belgeleri, 

7. Devralan/Devrolunan şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

Raporda;

 • Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerinin karşılıksız kalmadığı, birleşme işleminin şirketlerin alacaklılarının haklarını koruduğu,
 • Devrolunan şirketin tasfiye halinde olması halinde, mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanmadığı, birleşme işleminin şirket alacaklılarının haklarını koruduğu ve devir alan şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı,
 • Devrolunan şirketin sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolmuş veya borca batıklık durumunda olması halinde, devir alan şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu hususlarının yer alması gerekmektedir.

8. Devrolunan/Devralan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, 

9. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (EK 2)

 • Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında henüz ödeme tarihleri gelmemiş önceki sermayenin ödenmiş olma şartı aranmamaktadır.
 • Birleşme işlemelerinde ayni sermaye konulmasına dair hükümler uygulanmaz.
 • Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan birleşme raporunun, şirketlerin kayıtlı bulunduğu müdürlüklere verilmesi gerekir. Ancak küçük ve orta ölçekli şirketlerde, birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığına ilişkin belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.
 • Birleşme sözleşmesine genel kurul onayından önce geçerli olacağına dair hüküm konulamaz. Bunun tek istisnası Kanunun 155 ve 156. maddesinde belirtilen kolaylaştırılmış şekilde yapılan birleşme işlemidir.
 • Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler tarafından Kanunun 144. maddesindeki hükümler doğrultusundan ara bilançonun çıkarılması zorunlu olup ara bilançoya göre yapılan değerlendirmeye ilişkin YMM veya  SMMM raporu sunulur.
 • “Küçük ve orta” ölçekli şirketlerde tüm ortaklar yazılı şekilde birleşme raporunun düzenlenmesinden ve inceleme hakkının kullanılmasından ayrı ayrı vazgeçmediği sürece, raporun düzenlenmesi ve inceleme hakkı tanınması zorunluluğu devam eder.

Genel kurulda şirket sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmemişse birleşme sözleşmesinin;

1) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim şirketlerde sermayenin en az dörtte birinin temsil edilmesi şartıyla toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile,

2) Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle,

3) Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle,

4) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla,

5) Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede ek ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya bunlar mevcut olup da genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün kararıyla, onaylanmalıdır.

 

Birleşme sözleşmesinde yer alması gereken hususlar;

1)Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, vergi numarası, şirket türlerini, merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde,  yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkez adresini,

2) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,

3) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,

4) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,

5) Birleşmeye iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,

6) Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,

7) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,

8) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

9) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri,

10) Birleşme sözleşmesinin tarihi.

Birleşme raporunda yer alması gereken hususlar;

1) Birleşmenin amacı ve sonuçları,

2) Birleşme sözleşmesi,

3)Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,

4)Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,

5) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,

6) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,

7) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,

8) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler,

9) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,

10) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,

11) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar.

12) Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan

Kolaylaştırılmış şekilde birleşme;

UYARI:

 • Kolaylaştırılmış şekilde birleşme sadece sermaye şirketleri için geçerlidir.
 • Yeni kuruluş sureti ile birleşmelerde geçerli değildir.

 

 1. Devralan sermaye şirketinin devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış şekilde birleşebilirler.

Birleşme sözleşmesinde yer alması gereken hususlar;

1) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, vergi numarası, şirket türlerini, merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde,  yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkez adresini,

2) Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,

3) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,

4) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

5) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri,

 • Şirketler; birleşme raporu düzenlemek ve inceleme hakkını sağlamak ile bu birleşme sözleşmesini genel kurulların onayına sunmak zorunda değillerdir.
 • Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaması halinde, birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği yerine birleşmenin kabul edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulandığına ve bu usulün kanunun hangi maddesine göre uygulandığının ve bunun dayanağına ilişkin bilgiye dair anonim şirketlerde yönetim kurulu/ limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı örneğinin müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
 • Kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak yönetim organlarınca birleşme kararının alınması gerekir. Kararda; birleşmenin kolaylaştırılmış şekilde yapıldığı, Kanunda oy hakkı veren payların sahiplik oranına göre belirlenmiş kolaylıkların hangisinden yararlanıldığı ve bunun dayanağının belirtilmesi gerekir.
 • Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim organları tarafından birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak birleşme kararı alınır alınmaz, her şirketin yönetim organı, tescil için kayıtlı bulundukları müdürlüğe başvurur.
 • Sermaye artırımının gerekli olduğu hallerde buna ilişkin belgeler de Müdürlüğe verilir.
 • Sermaye artırımın miktarına ve ayrılma akçesine ilişkin hususlar eklenecek.
 • Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında önceki sermayesinin ödenmiş olma şartı aranmaz.

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle tescil için istenen belgeler;

1.  Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),

2. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için bu izin veya uygun görüş yazısı, 

3. Devralan şirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler,

4. Devrolunan/Devralan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, 

5. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (EK 2)

 1. Devralan sermaye şirketinin devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse azınlıkta kalan pay sahipleri için; Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, Kanunun 141 inci maddesine göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması, hâlinde bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına, sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış şekilde birleşebilirler.

Birleşme sözleşmesinde yer alması gereken hususlar;

1) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, vergi numarası, şirket türlerini, merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde,  yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkez adresini,

2) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,

3) Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,

4) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,

5) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

6) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri,

 • Şirketler; birleşme raporu düzenlemek ve bu birleşme sözleşmesini genel kurulların onayına sunmak zorunda değillerdir. Ancak inceleme hakkının birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılacak başvurudan 30 gün önce sağlanmış olması şarttır.
 • Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaması halinde, birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği yerine birleşmenin kabul edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulandığına ve bu usulün kanunun hangi maddesine göre uygulandığının ve bunun dayanağına ilişkin bilgiye dair anonim şirketlerde yönetim kurulu/ limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı örneğinin müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
 • Kanunun 155/2. maddesi uygulanıyorsa a ve b bentlerinin yerine getirildiği hususu kararda belirtilmeli.
 • Kolaylaştırılmış şekilde birleşmelerde genel kurul kararı gerekmemekle birlikte; anonim şirketlerde yönetim kurulu kararı, limited şirketlerde ise müdürler kurulu kararı alınacaktır. Bu kararların birleşme sözleşmesinden sonraki bir tarihli olması gerekmektedir. Ayrıca birleşme sözleşmesine atıf ile birlikte; birleşmenin kabul edildiği, kolaylaştırışmış birleşme usulünün uygulandığı ve bu usulün uygulanmasının dayanağı açıklanacaktır.
 • Kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak yönetim organlarınca birleşme kararının alınması gerekir. Kararda; birleşmenin kolaylaştırılmış şekilde yapıldığı, Kanunda oy hakkı veren payların sahiplik oranına göre belirlenmiş kolaylıkların hangisinden yararlanıldığı ve bunun dayanağının belirtilmesi gerekir.
 • Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim organları tarafından birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak birleşme kararı alınır alınmaz, her şirketin yönetim organı, tescil için kayıtlı bulundukları müdürlüğe başvurur.
 • Sermaye artırımının gerekli olduğu hallerde buna ilişkin belgeler de Müdürlüğe verilir.
 • Sermaye artırımın miktarına ve ayrılma akçesine ilişkin hususlar eklenecek.
 •  Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında önceki sermayesinin ödenmiş olma şartı aranmaz.

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle tescil için istenen belgeler;

1. Genel kuruldan 30 gün önce devrolunan/devralan şirketin ekteki (EK 1) örneğe uygun olarak verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi fotokopisi, 

2.  Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha), 

3. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için bu izin veya uygun görüş yazısı, 

4. Devralan şirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler, 

5. Devrolunan/Devralan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, 

6. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (EK 2)

Bölünme

BÖLÜNME

Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına iştirak hissesi verilmesi karşılığında devretmesi bölünmedir.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

 1. Tam Bölünme; Bir sermaye şirketi veya kooperatifin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden bütün mal varlığını, alacak ve borçlarını mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin veya kooperatifin ortaklarına devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi şeklindeki bölünmedir.
 1. Kısmi Bölünme; Bir sermaye şirketi veya kooperatifin bilançosunda yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet birimleri ve bunlara bağlı her türlü hak ve malların kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak bir veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife, karşılığında devreden şirketin veya kooperatifin ortaklarına veya şirketin veya kooperatifin kendisine devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi şeklindeki bölünmedir.

Bölünme

         1.      Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan tüm şirketlerde      mevcut payları oranında şirket payları veriliyorsa oranların korunduğu bölünmedir.

         2.      Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları veriliyorsa oranların korunmadığı bölünmedir.

Tam bölünme;

Bölünen şirket tarafından;

1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 nüsha),

2. Bölünme dışında kalan malvarlığının olmadığı, bölünmenin tam veya kısmi olduğu, bölünmede oranların korunup korunmadığı hususları ile bölünmeye katılan diğer şirketlerin unvanları ve kayıtlı olduğu müdürlüklere ilişkin bilgileri içeren beyan,

3. Bölünen şirketin bölünmeye konu olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan,

4. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı,

5. Bölünen şirketin alacaklılarının korunduğuna ve bölümlere ayrılmış mal varlığının bölümler itibariyle değerlerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

6. Bölünmeye katılan şirketlerin veya kooperatiflerin alacaklılarının, alacaklarının tehlikeye düşmediğine, bu alacakların teminat altına alındığına veya borçları karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğuna, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair çağrının Sicil gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve ayrıca internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerin internet sitelerinde duyurulması zorunludur.  (EK 1)

7. Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, sicil gazetesinde, internet sitesi açma zorunluluğu olan şirketlerin ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar. (EK 2)

Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından;

1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 nüsha),

2. Yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri

3. Tam bölünen şirketin bölümlere ayrılmış malvarlığının bölümler itibariyle değerlerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM ile faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

4. Bölünen şirketin bölünmeye konu olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan,

5. Varsa sermaye artırımına ilişkin belgeler

6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı

7. Bölünmeye katılan şirketlerin veya kooperatiflerin alacaklılarının, alacaklarının tehlikeye düşmediğine, bu alacakların teminat altına alındığına veya borçları karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğuna, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair çağrının Sicil gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve ayrıca internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerin internet sitelerinde duyurulması zorunludur.  (EK 1)

8. Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, sicil gazetesinde, internet sitesi açma zorunluluğu olan şirketlerin ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar. (EK 2)

Kısmi bölünmede;

Bölünecek şirket tarafından;

1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 nüsha),

2. Kısmen bölünen şirket bakımından sermaye azaltılması yapılmasına söz konusu olduğu hallerde buna ilişkin belgeler

3. Kısmi bölünmede devralan şirketlerin paylarının bölünen şirkete mi yoksa onun ortaklarına mı ait olduğuna ilişkin yetkili organ kararı

4. Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin değerlerinin tespitine, sermaye azaltımına gerek olup olmadığına; sermaye azaltılması durumunda, kısmi bölünen şirkette kalan net malvarlığının şirketin borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna, sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumunda ise, buna ilişkin tespitleri gösteren YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

5. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı

Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından;

1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 nüsha),

2. Yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri

3. Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin değerlerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

4. Bölünen şirketin bölünmeye konu olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan

5. Varsa sermaye artırımına ilişkin belge

6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı

7. Bölünmeye katılan şirketlerin veya kooperatiflerin alacaklılarının, alacaklarının tehlikeye düşmediğine, bu alacakların teminat altına alındığına veya borçları karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğuna, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair çağrının Sicil gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve ayrıca internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerin internet sitelerinde duyurulması zorunludur.  (EK 1)

8. Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, sicil gazetesinde, internet sitesi açma zorunluluğu olan şirketlerin ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar. (EK 2)

 • Bölünme yoluyla yeni kuruluş yapılıyorsa kurulan şirket anasözleşmesi bölünme planına eklenir.
 • Bölünmeye katılan şirketler, öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadır.
 • Öngörülen teminat sağlanmadan bölünme planı veya bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulamaz.
 • Bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği ispat edilirse teminat altına alma yükümlülüğü ortadan kalkar.
 • Bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması halinde Kanunun alacaklılara çağrı ilanına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Alacaklılara çağrının yanında ayrıca azaltıma ilişkin rapor ve bekleme süresi de işlemez.
 • Devralan şirket sermayesi, devreden şirket ortaklarının haklarını koruyacak oranda artırılır.
 • Bölünme sebebiyle sermaye artırımında ve yeni kuruluşta kanunun ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
 • Devralan şirket kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olsa ve tavan müsait olmasa bile tavan değiştirilmeden sermaye artırılabilir.
 • Bölünme yoluyla yeni şirket veya kooperatif kuruluyorsa Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanununun kuruluşa ilişkin hükümleri uygulanır.
 • Tüm ortakların onaylaması halinde küçük ve orta ölçekli şirketler bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.
 • Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurul kararından iki ay önce merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca SPK’nun uygun gördüğü yerlerde;
 • Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını
 • Bölünme raporunu
 • Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançolarını

Ortaklarının incelemesine sunar.

 • Tüm ortakların onaylaması halinde küçük ve orta ölçekli şirketler inceleme hakkından vazgeçebilirler.
 • Bölünen şirket, bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler  bölünmeye ilişkin olguları tescil ettiremez.
 • Bölünme suretiyle bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketler, bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımı ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettirir.
 • Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması halinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.
Dernekler ve Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler

VAKIF  VE  DERNEK  İKTİSADİ  İŞLETMESİNİN  TESCİLİNDE
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE VERECEKLERİ BELGELER

 1. Tescil ve İlan talebinin yapıldığı dilekçe
 2. 1 adet vakıf tesis senedinin noterden tasdikli sureti,
 3. 1 adet dernek kuruluş tüzüğünün noterden tasdikli sureti,
 4. 1 adet vakfın kuruluşu ile ilgili Mahkeme Kararının Noterden tasdikli sureti,
 5. 1 adet derneğin faaliyet Belgesi (Valilikte, Dernekler Masasından alınacak)
 6. 1 adet vakıf kuruluşu ile ilgili Resmi Gazetenin noterden tasdikli sureti
 7. İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,
 8. 2 adet Noterden tasdikli, Vakfın veya Derneğin yönetim kurulu tarafından alınmış  karar sureti,
 9. 1 adet Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş üçer imzalı imza beyannamesi,
 10. İşletme temsilcilerinin kararda TC kimlik numarası belirtilmeli veya internet çıktısı eklenmeli
 11. İşletme temsilcisinin resmi yapıştırılmış Oda kayıt beyannamesi,
 12. Ticaret Sicil harcının yatırıldığına dair banka dekontu

 

İş Konusu Örnekleri

ASANSÖR (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her çeşit asansör ve malzemelerinin montajı, komple imalatı, alım satımı, bakım onarım, revizyon ve yenileme çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, taahhüdü, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yürüyen merdivenlerin ve bantlı konvektörlerin montaj, alım satım, imalat, revizyon, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak, yaptırmak.
-Konusu ile ilgili elektrik, elektronik cihaz ile yedek parça malzemelerinin alım satım ticaretini, elektrik tesisat işleri bakım ve onarım hizmetlerini yapmak.
-Konusu ile ilgili elektrikli güvenlik sistemlerinin ticaret, montaj, bakım ve onarımını yapmak.

AYAKKABI (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü bay, bayan, çocuk spor ayakkabıları, botlar, her türlü lastik, plastik, deri ayakkabı, terlik, çizme, çanta, bavul, kemer, cüzdan, tüm saraciye emtiasının giyim eşyalarının imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili her türlü malzeme, hammadde, mamul ve malzemelerin alımını, satımını,ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili olarak her türlü makine alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak
-Her nevi ayakkabı, terlik yapımında kullanılan poliüretan, PVC taban ve kalıplarının toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi ayakkabı tabanı, kösele ve ayakkabılarda kullanılan her çeşit astarlık ber, aksesuar, toka, bağ, bombe, tela vb. malzemeler ökçeler, ökçe kalıpları, vardelaların toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

BAHARAT-KURUYEMİŞ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)
-Her türlü baharat, bakliyat, şifalı bitkiler, çay, kuru kahve, çekirdek kahve, hazır kahve, süt tozu, şeker, krema, kahve sütü, Türk kahvesi, kuru yemiş ve baharat çeşitlerinin, çekirdek, ay çekirdeği, fındık, fıstık ve benzeri kuruyemiş çeşitleri ve çereziye, kahve ve diğer yan ürünlerinin, kakao ve benzeri maddeleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bu maddeleri işlemek, kavurmak, öğütmek, paketlemek ve ambalajlamak, dağıtımını yapmak.
-Kahve, kakao ve benzeri maddelerden gıda maddeleri üretmek, toptan ve perakende yurt içinde ve yurt dışında satmak, ihraç etmek.

BİLGİSAYAR (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak.
-Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak.
-Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak.
-Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.
-Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi.
-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.
-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.
-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.
-Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajını yapmak.
-Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek.

BOYA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü boya ve boya malzemelerinin, kimyevi maddeler, yapı kimyasalları, vernik ve incelticilerinin imalatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak
-Halı, kilim, battaniye, yastık ve yolluk, her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf ve her türlü iç ve dış giyim ile ilgili her türlü ham madde yarı mamul ve mamul maddelerin boyaların kimyasal yabancı maddelerin kimyasal müstahzarların alım ve satımı, yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi, ithalat ve ihracatı.
-İmalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, ****lik, plastik iç ve dış yüzey boyaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

BÜRO TEMİZLİĞİ (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Kamu kurum ve kuruluşları, ev, iş hanı, iş merkezi, toplu konut, özel binalar, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, turistik tesisler, otel ve motellerin iç ve dış bina bahçe, kazan daireleri temizlikleri ile her türlü şahıs ve hükmi şahıs işletmelerinin temizlik iş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılması.
-Bu binaların çevre temizleme, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolü ve ilaçlama, dezenfekte hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, temizlik malzemesi ve ekipmanları ile personelin temin ve çalıştırılması

CAM (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak.
-Camcılıkta kullanılan ham madde, yarı mamul, yardımcı madde, montaj ve yapıştırma maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

CANLI HAYVAN (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.
-Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak.
-Kedi, köpek, her türlü kuş, kaplumbağa, timsah, yılan, kertenkele, bukalemun gibi tüm evcil ve evcil olmayan hayvanları yetiştirmek, çoğaltmak,
-Her türlü evcil ve evcil olmayan hayvanlarla ilgili hayvan yemi, aksesuarları, kuş kafesi ve tüm ihtiyaçlarını, muhteva eden emtia ve mamulleri toptan ve perakende olarak alıp satmak, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak.
-Her türlü akvaryum ve akvaryum malzemeleri, akvaryum balığı, balık yemi, akvaryum için gerekli olan hava motoru, akvaryum kumu, akvaryum için su ısıtıcısı, akvaryum süs ve aksesuarlarını toptan ve perakende olarak alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

ÇADIR – BRANDA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü çadır ve branda imalatını, dağıtımını, pazarlamasını ve montajını yapmak.
-Deniz şemsiyesi, tente imalatı, alım satımı, dağıtımı, pazarlamasını yapmak.
-Konusu ile ilgili malzemelerin alım satımı, ticareti, montajını yapmak, periyodik bakımlarını üstlenmek, malzeme alımı ve satımı yapmak, bu malzemelerin ithalatı ve ihracatını yapmak.

ÇİÇEKÇİLİK (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Açıkta ve örtü altında her türlü çiçek seracılığı ile ilgili üretim, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü iç ve dış mekan süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretmek, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, satımsal ve peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak, peyzajla ilgili konularda danışmanlık ve bakım hizmetleri yürütmek.
-Konusu ile her türlü tohum, fide, fidan alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili her türlü bitki çimlendirme, köklendirme ve yetiştirme ortamları yaratmak, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü yapay ve doğal çiçek malzemelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatını, ihracatını yapmak.
-Çiçeklerle ilgili sera ve camekanlar için gerekli malzemelerin alımı, satımı, kurulması, kiralanması.

DAYANIKLI TÜKETİM

-Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, video, teyp, radyo, mutfak robotları, saç kurutma makinası, müzik seti, fırın, şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv sehpaları, elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri, elektrikli ısıtıcılar, her türlü elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya, oto teyp, cd çalar, dvd, vcd ve benzeri ürünlerin ve sarf malzemelerinin alımını, satımını ve pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olarak yapmak, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.
-Her türlü bisiklet, motosiklet ticareti yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.
-Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma,soğutma,havalandırma,sistem ve cihazlarının elektrikli ve elektronik aletlerin ,alım ve satımını,tamir ve bakımını,tesisat proje taahhüt işlerini,ithalat ve ihracatını yapar.Servis hizmetleri verir.

DEFİN CENAZE HİZMETLERİ (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)


-Cenaze defin hizmetleri vermek.
-Cenaze defin hizmetleri ile ilgili bütün kapsamı ile, defin, mevlüt, yemek, tabldot, cenaze nakilleri, tüm bu işleri yurt içi ve yurt dışı düzeyinde yapmak ve yaygınlaştırmak.
-Defin ve cenaze hizmetleri ile ilgili her türlü hammadde, mamul ve malzemenin alımı ve satımını yapmak.
-Defin ve cenaze hizmetlerini dinsel ve yasal kapsamı ile organize etmek.

DERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü ham deri, suni deri, işlenmiş deri, yan ürünleri, vinleks ve benzeri gibi ürünlerin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
-Ham deriden, mamul deri, kösele ve süet üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası; kürk, mont, kaban, ceket, yelek gibi ürünlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Deriden mamul kalemlik, kitaplık gibi ürünlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü deri, kemer, çanta, cüzdan, giyim ve kıyafet benzeri deri ürünleri imal etmek, imal ettirmek, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü deri ürünleri için düğme, toka, her türlü ****l aksesuar alım satımı yapmak.

EMLAK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 
-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.
-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 
-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.
-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.
-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.

ENDÜSTRİYEL MAKİNE (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü endüstriyel çamaşırhane makineleri ve çamaşır makineleri ürünleri aksesuarları, çamaşırhane makinelerinde ve çamaşır makinelerinde kullanılan her türlü ürünün imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.
-Her türlü endüstriyel çamaşırhane makineleri ve çamaşır makineleri, yedek parçaları, aksesuarları ile ilgili servisler kurmak, işletmek.
-Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Bilumum elektrikli ve elektronik makine üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, tamir ve montajını yapmak.
-Her türlü tekstil makinelerinin imalatı, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

ENERJİ ÜRETİM (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 
3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkula müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirketlin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,
e) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,
f) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
g) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
h) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,
i) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
j) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

FOTOĞRAFÇILIK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Fotoğrafçılık işleri yapmak. Fotoğrafçılık stüdyoları kurmak, bu iş ile ilgili film, fotoğraf makinası ve diğer tüm malzeme ticaretini yapmak.
-Fotoğrafçılık işlerini, kamera ve diğer dijital sistemlerle kayıt ederek video, vcd ve tüm bilgisayar tekniklerini kullanıp ürünler haline getirerek ve klasik fotoğrafçılık teknikleriyle tab yapmak, yaptırmak, satmak.


FUARCILIK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor. Ayrıca sadece bu sektörle iştigal edebilir.)

-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.

GIDA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
-Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.
-Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
-Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.
-Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor. Ayrıca sadece bu sektörle iştigal edebilir.)

-4458 sayılı Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak.
-Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek.
-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

GÜZELLİK MERKEZİ (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Güzellik veya estetik amaçlı sağlık merkezi, güzellik ve estetik merkezi, güzellik salonu, cilt ve vücut bakımı, masaj salonu, makyaj, lazer ve iğneli epilasyon ve benzeri hizmetler veren işletmeler açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
-Her nevi saç ve suni olarak yapılmış perukların toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bakımı, onarımını yapmak.
-Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum işleri yapmak.

HALI TEMİZLEME (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü halı, kilim, battaniye, yastık ve yollukların yıkanması ve temizlenmesi için halı yıkama ve temizleme fabrika ve tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

HALI (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü el ve makine halısı, kilim, seccade, pike, yastık, yolluk gibi malların imalatı, alım satımı ile ithalat, ihracat, tamirat ve pazarlamasını yapmak.
-Halı, kilim, seccade, pike, yastık, yolluk ile ilgili her türlü ham madde, yarı mamul ve mamul maddelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü halı, kilim, seccade, pike, yastık ve yolluk gibi mamullerin dokunması için dokuma fabrikası ve tezgahları kurmak, bu fabrika ve tezgahlar için gerekli olan aksam ve yedek parçaları ile aksesuarlarının alım satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak.

IŞIK-SES SİSTEMLERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü ses, ışık, görüntü sistemlerine yönelik alet ve edevatlarını alıp satmak,kiralamak,kiraya vermek,ithalatını,imalatını ve ihracatını yapmak, montaj ve taahhüt işlerinin yapılması.
-Organizasyon,sanatçı bağlantılarını gerçekleştirmek, ses düzenlemeleri yapmak, sanatsal organizasyonlar yapmak.
-Şirket konusuyla ilgili her türlü ortamda ses, ışık ve görüntü sistemleri ile müzik aletleri radyo televizyon stüdyoları verici istasyonları aktarıcı alıcı verici, kablo TV video konferans kapalı devre TV sitemleri veri iletişim sistemleri ve bu sistemlerle malzeme ve yan ürünlerin, yedek parça ve donanımlarının alımı, satımı, montajını ithalat ve ihracatını yapmak.
-Müzik aletleri,edevatları ses ve ışık cihazları ile ilgili servis bakımı ve onarımı hizmetleri vermek ve yedek parçalarını temin etmek,
-Müzik aletleri,ses ve ışık cihazları ile ilgili her türlü sistemleri,kurmak projelendirmek,danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermek,bunlarla ilgili cihazların ticaretini yapmak,
-Her türlü müzik ses ve ışık cihazları ile ilgili organizasyonlara katılmak, konusu ile ilgili her türlü ticareti,ithalatını ve ihracatını yapmak,
-Şirket amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt, plan ,proje,kontrollük,teknik danışmanlık hizmetleri vermek,
-Her türlü bilgisayar ve bilgisayar ile ilgili ürünlerin ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak,

İÇECEK (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımlı içecek çeşitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
-Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak.
-Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak.

İLETİŞİM - TELEKOMÜNİKASYON

-Resmi ve özel kişi ve kuruluşların yapmakta olduğu telekomünikasyon ve iletişim hizmetlerinin bayiliklerini almak ve işletmek.
-Telefon ve her türlü iletişim araç gereçlerinin ve yedek parçalarının ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket her türlü telefonla, haberleşme cihazları, cep ve telsiz telefon ve telefon santralleri alımı, satımı, bakım onarımı ve servis hizmetleri ve pazarlamasını toptan ve perakende yapmak ve yaptırmak. Telekomünikasyonla ilgili faaliyetlerde bulunmak.
-Şirket GSM operatörlüklerinin bayiliklerini almak, bayilikler vermek, hat almak, hat satmak, hat açmak ve kapatmak, bu konu ile ilgili bulunan hizmetleri almak, satmak, fatura tanzim etmek, tanzim edilmiş faturaları GSM operatörleri adına tahsil etmek.
-Cep telefonu, telsiz telefon, telefon santralleri ve bunlarla ilgili tüm aksesuarları almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.

İNŞAAT MALZEMELERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

İNŞAAT (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.
-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.
-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.
-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.

İnşaat ile ilgili olarak LABORATUAR İŞLERİ:

-Asfalt, zemin, beton ve yapı malzemeleri laboratuarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacıyla taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak.
-Kalite kontrolü amacıyla özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile kagir her türlü yapı malzemelerini (Taş, toprak, tuğla, kiremit, demir ahşap v.) ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak.
-Beton üretiminde kullanılacak malzeme (Agrega, çimento, su katkı maddesi vb.) numuneleri üzerinde deneyler yaparak değişik kalitedeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek.
-Her türlü zemin etüdü deneylerini yapmak ve yaptırmak.
-İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek, araştırma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek.
-Konusu ile ilgili laboratuar malzemeleri alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

İPLİK VE ÇIRÇIR TESİSLERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü çırçır fabrikaları kurmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, yurt dışından çırçır ile ilgili teçhizat ve makinelerin ithalatını yapmak.
-Her türlü tarım ürünlerini ham olarak, yarı mamul ve mamul olarak satın almak. Satın alınan hammadde, yarı mamuller ve mamul maddeleri işleyerek veya işlettirerek gerek yurt içinde ve de gerekse yurt dışında pazarlayarak satışını yapmak veya aracı şirketlere satışını yaptırmak.
-Her nevi iplik fabrikaları kurmak, kurulacak olan fabrikalara gerekli olan iplik makineleri ile yan alet ve teçhizatlarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

İZOLASYON (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-İzolasyon malzemeleri alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.
-Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

KIRTASİYE

-Her türlü kırtasiye malzemesi alım ve satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü işyeri, okul kırtasiye malzemesi almak ve satmak, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü kitap, dergi, her nevi kağıt, evrak, okul araç ve gereçleri, vb. malzemeler alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü kırtasiye promosyon malzemeler alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptiye, defter, cep ve not defteri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü kağıt ve kağıttan mamul, yarı mamul maddenin alım satımı, ithalat ve ihracatı.

KONFEKSİYON (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende alım satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul konfeksiyon ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

KURU TEMİZLEME (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü konfeksiyon, tekstil ürünlerinin yıkanması, temizlenmesi, kurulanması, ütülenmesi ve boya hizmetlerinin yapılması.
-Her türlü elbise, çamaşır, perde, çarşaf, yorgan, masa örtüsü ve tekstil ürünlerinin kuru temizleme, yıkama, taşlama, boyama, ütüleme ve kolalanmasını yapmak.
-Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için her türlü kimyasal maddelerin ve boyanın alımı satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

KUYUMCULUK (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)


-Her türlü altın (külçe altın hariç), mücevher, gümüş, bronz, platin, elmas, safir, inci, pırlanta, yakut, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük, saat gibi süs ve takı eşyalarının imalatını yapmak, başkalarına imal ettirmek, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.
-Ayar evleri, tamir atölyeleri kurmak, işletmek.

KÜLTÜR MANTARI (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Kültür mantarı üretimi ve kültür mantarı üretimine yönelik misel, kompost üretimi, koruyucu ve hastalıkları önleyici tarım ilaçları alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kurutulmuş mantar, mantar konservesi gibi her türlü kültür mantarı mamulleri üretimi, pazarlaması, ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kültür mantarcılığı ve seracılıkla ilgili her türlü laboratuar araştırması yapmak, yaptırmak, bunlarla ilgili araç, gereç, malzemenin ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.

LOKANTA (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

MADENCİLİK (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.) 


-Gerekli yerlerden izin almak şartı ile yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi.
-Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi devri kabil maden haklarını devir almak.
-İlgili yerlerden izin almak şartı ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.

MATBAACILIK – YAYINCILIK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek,
-Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi.
-Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.
-İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.
-Her türlü baskı, dizgi, serigrafik baskı yapmak. Kimlik kaplama, kaşe, kitap, evrak ciltleme yapabilir, yaptırabilir.
-Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.
-Kağıt, film, boya, kimyasal maddelerin, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri, makineler ve alet edevatının alım satımını yapmak.
-Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımı.

MEDİKAL (Unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin,röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı.
-Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek.
-Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.
-Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti.
-Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak.
-Her türlü ****lden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı.
-Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

MEFRUŞAT (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Perde, güneşlik ve tül alımı, satımı, dikimi, ütülemesi ve montajını yapmak.
-Tabii ve suni iplik türlerinden mamul dokuma ve örgü kumaşlar, perde, örtü, mefruşat malzemeleri, iplikten mamul kağıtla birleştirilmiş duvar kağıtları, yastık, yorgan, yatak ve benzeri mamullerin imali, alımı, satımı, dağıtım ve pazarlaması ile ithalat ve ihracatını yapmak.
-Pamuk, yün iplik, mensucat, sanayi mamulleri, dokuma sanayi mamulleri ile kumaş imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
-Bilumum tabii ve suni elyaflar ile bu elyaflardan mamul bilumum ipliklerin ham, yarı mamul ve mamul olarak imali, alım satımı, ithalat ve ihracatı ile dağıtımı,pazarlamasını yapmak.
-Konusu ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerin imali, ütülenmesi, kolalanması, kurutulması işlerinin bilumum mefruşatın imali, üçüncü şahıslara ve firmalara yaptırılması.
-Bunlarla ilgili aksesuar türünden bant, fitil, kornej, kopça, düğme, çıtçıt, fermuar, etiket, astar, tela, yapışkan astar, püskül, fırfır, pirinç aksesuar ve bilumum müştemilatının alım satımı, dağıtım ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Havlu, bornoz, yatak çarşafı, paspas ve bunların müştemilatlarını imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilikler almak ve vermek.
-Oya, dantel, güpür alım satımı.

MİMARLIK-MÜHENDİSLİK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek.
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması.
-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak.

MOBİLYA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Masa, sandalye, dolap, kanepe, yatak odası, oturma odaları, yemek odaları, genç odası, koltuk, oturma grupları, vitrin gibi bilumum teknik ve gayri teknik ev, otel, mağaza, bilumum ticarethanelerin ekipman ve malzemeleri, parçaları, tüm bu konularla alakalı malzeme, parça, ekipmanların (ahşap, ****l, pvc plastik) toptan ve perakende alım satımı, imalat ve montajı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak ev, işyeri ve bilumum ticarethanelerin dekorasyon ve tasarım hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.

MUM (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Mum ve mum sanayiinde kullanılan hammadde, yarı mamul ve mamullerin imalatını, stoklanmasını, ambalajlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olmak üzere ticaretini yapmak, yaptırmak.

OPTİK (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü gözlük, gözlük camı, kontak lenslerin, gözlük çerçevesi üretmek, almak-satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü optik cam ve çerçeveleri, güneş gözlükleri ve optik aletlerinin ithalatını, ihracatını, alım satımını yapmak.
-Gözlük kılıfı, gözlük camı temizleme bezi ve benzeri malların ithalatını, ihracatını, alım satımını yapmak kiralamak, kiraya vermek.
-Her türlü optik cam, çerçeve ve güneş gözlüklerinin montajı için gerekli makine ve teçhizatın ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının, ithalatını, ihracatı, alım satımını yapmak.

ORMAN ÜRÜNLERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Kereste, tomruk ve bunlarla ilgili mamullerin imali, alımını, satımını, ithalatını ihracatını, pazarlamasını yapmak.
-Ahşap doğrama ve ticareti.

OTO TAMİR BAKIM

-Her türlü nakil vasıtanın tamir, bakım, boya ve servis hizmetlerini vermek, bu işler ile ilgili her türlü malzeme, yedek parça ve hizmeti almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak, işletmek.
-Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

OTOMOTİV

-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.
-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.
-Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak. 
-Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması.

ÖZEL EĞİTİM (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Şirketin amacı eğitim-öğretim, kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yataklı ana okulu, ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar açmak, işletmek,
-Üniversiteye hazırlık kursları , lise ve ortaokul ara sınıfları, fen ve askeri liselere, ana okulu liselerine ve kolejlere hazırlık kursları açmak, işletmek.
-Yabancı dil, bilgisayar programcılık ve kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kursları açmak, işletmek.
-Her türlü özel eğitim kurumu ve dershane açmak, işletmek.
-Kreş, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik liseler ile öğrenci yurtları açmak, işletmek.
-Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, işletmek.
-Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, işletmek.
-Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım ve yayın işleri yapmak.
-Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirebilmesi için eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınların dağıtımı işlerini yapmak.
-Her türlü laboratuar malzemeleri ile eğitim ve öğretimle ilgili video, bant-kayıt, basım-yayın, dağıtım ve pazarlama işlerini yapmak.
-Şirket eğitim-öğretim ve sosyal yarışmalar düzenleyebilir.

ÖZEL GÜVENLİK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor. Ayrıca sadece bu sektörle iştigal edebilir.)

-Özel kurum ve kuruluşlarda hizmet verecek, özel güvenlik elemanı yetiştirmek üzere, ilgili resmi makamlardan izin almak koşuluyla kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun temel eğitimi vermek üzere özel güvenlik eğitim ve öğretim için özel kurslar, okul ve dershaneler açmak.
-Özel güvenlik elemanı temel eğitimi ve güvenlik hizmetleri için gerekli tesisler kurmak, kurulmuş bulunan tesisleri kiralamak, satın almak, işletmek, koruma ve güvenliğini sağlamak.
-Temel eğitim için gerekli araç, gereç, makine ve cihaz iktisap etmek.
-Özel kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerin korunma ve güvenlikle ilgili teknik donanım, görüntü, ses ve bant kaydı, alarm tertibatı, kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemi kurmak, gerektiğinde bu görevleri üstlenmek.
-Resmi, özel ve tüzel sektör ve kişilere ait olmak üzere tüm işletme ve şahısların özel koruma ve özel güvenlik ve kontrollerini sağlayıcı hizmetler sunmak.

ÖZEL SAĞLIK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerince, bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açabilir, sağlık hizmetleri verebilir.
-İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri,hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel chek-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak.
-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, kurmak ve işletmek.
-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
-Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek.
-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek.
-Ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık merkezleri, muayenehaneler, laboratuarlar açmak.
-Aile hekimliği hizmetleri vermek.
-Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.
-İnsanların ve hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla muayenehaneler, klinikler açmak.
-Muayenehane, laboratuar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk yardım eğitimi için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, yeni teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılmak. Konusu ile ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak.
-Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel çalışmalar eğitim organizasyonları, kişi ve kurumlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
- -Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşıması yapmak, bu amaçla her türlü kara, hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

PETROL (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak.
-Akaryakıt istasyonları kurmak.
-Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
-Petrol açma, çıkarma ve nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak.
-Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak.
-Kara, deniz ve havayolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak.
-Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.
-Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.
-LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

PLASTİK (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.
-Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar,dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

RADYO TELEVİZYON (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümleri gereğince ilgili makamlardan izin almak kaydı ile yerel radyo ile televizyon kurmak ve kuruluşların çalıştırılabilmesi için gerekli ticari faaliyetlerin tamamını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak.
-Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak.
-Şirket her türlü sinema, TV, video filmlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, teşhir, pazarlama işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek.
-Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak.
-Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak.
-Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek.
-Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak.

REKLAM (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak.
-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam mail kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması.
-Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışıksız tabelalar ile eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir.
-Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışıksız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak.
-Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak.
-Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayınlatmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak.
-Yurt içi ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonunu yapmak.
-Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan tüm hammadde, yarı mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve teçhizatın alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

SİGORTA ACENTELİĞİ (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor. Ayrıca sadece bu sektörle iştigal edebilir.)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
-Şirket, Türkiye’deki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye’deki şubelerinin, ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik alarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek.
-Şirket, sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık hizmetleri vermek.
-Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü kara ve hava taşıtları satın almak, kiralamak ve satmak.
-Şirket, konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek vermek ve almak.
-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, başkalarına ait taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotekleri fek ettirmek.
-Şirketin amacına uygun konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak.
-Amacına uygun tanıtma, geliştirme ve pazarlama için yurt içi fuar ve sergilere katılmak.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

SİGORTA EKSPERTİZLİĞİ (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor. Ayrıca sadece bu sektörle iştigal edebilir.)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
-Şirket sigorta öncesi ve sonrası sigorta şirketlerine veya sigortalıya talep üzerine konu hakkında ekspertiz hizmetleri yaparak rapor hazırlama işi yapabilir.
-Şirket sigorta şirketlerine veya sigortalıya talep üzerine hakem bilirkişilik hizmetleri yapabilir.
-Şirket sigorta şirketlerine talep üzerine gözetim faaliyetlerinde bulunabilir.
-Şirket incelenmesi istenen kayıp ve hasarın neden ve niteliğini soruşturma yolu ile araştırmada bulunabilir.
-Şirket sigortalıya sigorta konusunda müşavirlik hizmetleri verebilir.
-Konusuyla ilgili olarak her türlü tesis yapar, işletir ve kiraya verir ve kiralar. Gerekli araç ve gereçleri satın alır, kiralar ve kiralayabilir.
-Şirket ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak şartıyla sigorta eksperliği ile iştigal edecek özel ve tüzel kişilerle ilgili dalda eksperlik belgesine sahip ve meslek tablosuna kayıtlı olanlarla eksperlik yapabilir.
-Şirket amaç ve konusu içinde olan alanlarda kullanılmak üzere yurt içinde ve dışında aval, teminat, kefalet, kredileri temin edebilir. Menkul ve gayrimenkul kiralayabilir, alabilir, tüm bu işlemlerle ilgili olarak ferağ verebilir, başkalarından ipotek karşılığı ve teminatsız ödünç nakit veya nakit değerinde teminat alabilir veya verebilir. Şirket alacaklarına karşılık ayni, nakdi her türlü teminat alabilir. İpotek tesis ve fek edebilir. Yerli ve yabancılarla yeni şirketlerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Yine amaç ve konusuna uygun olarak yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi, panayır ile ilgili başkaları tarafından düzenlenen organizasyonlara katılabilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

SPOR MALZEMELERİ

-Her türlü spor malzemeleri alı satımı ve ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, hentbol, atletizm, güreş, yüzme, boks, tenis, golf malzemeleri alım satımı,ithalat ve ihracatını yapmak.


SÜT ÜRÜNLERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Süt ve süt ürünleri üretimi, alım satımı, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve dağıtımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

TARIM (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak.
-Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak.
-Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek.
-Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti.
-Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
-Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
-Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.
-Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.
-Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

TAŞIMACILIK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. 
-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek.
-Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.
-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.
-Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.

TEKNOKENT-YÖNETİCİ-İŞLETİCİ (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamaktır.

Yönetici şirketin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları:
A-Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi,
B-Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,
C-Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması,
D-Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi,
E-4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,
F-Bölgedeki atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,
G-Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması,
H-Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarım yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması,
İ-Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması,
J-Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması,
K-Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğüne verilmesi,
L-Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,
M-Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK’a veya TÜBİTAK’ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi,
N-Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,
O-Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması,
P-Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması
Görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda bunlara tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve ileri teknoloji laboratuarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetlerini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir.
Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere ortak olabilir, hisse alabilir, hisselerini satabilir.

Konu TÜRKO tarafından (11-08-2007 Saat 08:41 PM ) değiştirilmiştir.

TEKSTİL (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.
-Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması.
-Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Trafik müşavirliği hizmetleri yapmak;her nevi nakil vasıtalarının alım, satım, devir, tescil, zayi, ruhsat yenileme ve çıkarılması, plaka yenileme ve çıkarılması işlemlerini yapmak.

TUHAFİYE (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)


-Her türlü dantel, iplik çeşitleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, şiş, tığ, kanaviçe, çıtçıt, makas, perde şerit, larç çeşitleri, terzi taşı, mesura, cırt bant, sutaşı, vatka ve kol düğmesi ve düğme çeşitleri üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü kemik, plastik ve ****l fermuar ile fermuar yan malzemeleri üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

TURİZM (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.
-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.
-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.
-Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.
- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.
-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava,deniz,kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 
-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek.bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.resim heykel,seramik,fotoğraf,film,grafik,müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.
-Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.
-Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak.
-Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 
-Her türlü doğa,su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak.
-Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.

UNLU MAMULLER (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Fırın işletmek.
-Her türlü un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği, hamburger ekmeği, sandviç, pasta ve pasta çeşitleri, galeta, simit, poğaça, börek, tatlı tuzlu ve tuzsuz unlu gıda maddeleri yufka, kadayıf, makarna, peksimet, francala yöresel ekmek çeşitleri ve benzeri un ve unlu mamullerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, ambalajlanması, depolanması, pazarlamasını yapmak.
-Un ve undan mamul gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak her çeşit çörek otu, maya, susam, şeker, tuz, yağ, razmol, ekmek-katkı maddesi, nişasta gıda boyaları ile bu ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her çeşit tahıl ürünlerinin ( Buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek, vs.) toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

VETERİNERLİK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapmak.
-Hayvan hastalıklarında kullanılan ilaç, aşı, serum ve biyolojik maddeleri alıp satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.
-Veteriner hekimlikte kullanılan her türlü alet, edevat, tıbbi malzeme ile kimyasal maddelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Hayvan ıslahı amacıyla suni tohumlama yapılması ve bu amaçla kullanılan malzemelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Hayvan besiciliğinde kullanılan her türlü yem, mama ve pet malzemelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili sağlık ve teknik konularda danışmanlık yapmak.
-Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir.

YAPI DENETİM (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor. Ayrıca sadece bu sektörle iştigal edebilir.)

-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
Can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar.

YEMEKÇİLİK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir.
-Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiye’de çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir.
-İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir.

ZÜCCACİYE

-Ev ürünleri, mutfak eşyaları, cam ve camdan mamul ev eşyaları züccaciye ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, kristal avize, aydınlatma malzemeleri alım satımı, ithal ve ihracı, bu ürünlerin pazarlanması.
-Her türlü züccaciye, çelik mutfak eşyası, şişe, cam ürünleri, porselen, emaye, plastikten mamul ürünler, mutfak eşyaları alım satımı, ithalatı ve ihracatı.


Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:
1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
15. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
16. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
17. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Kooperatifler


Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif ana sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

 1. Ana sözleşme onay tarihi,
 2. Kooperatifin unvanı ve merkezi,
 3. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
 4. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
 5. Ortakların pay tutarı ve kooperetif sermayesinin ödenme şekli, nakti sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,
 6. Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
 7. Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 8. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
 9. Kooperatifin temsiline ait hükümler,
 10. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
 11. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.


A) KURULUŞ

 1. Dilekçe  (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
 2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 adet)
 3. Bakanlık izin yazısı
 4. Kurucuların TC Kimlik Numaraları verilmeli
 5. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (2 adet)
 6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)


B) ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul tutanağı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. Tadil mukavelesi (2 nüsha)
 6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
 7. Genel Kurul Evraklarının birer sureti

C) GENEL KURUL

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Genel kurul evrakları
 6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise
  • Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
  • Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha) 
  • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.
  • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.

D) ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 nüsha)
 4. Merkezi başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği 
 5. Merkezi başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
 6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)

E) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri
 3. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 4. Bakanlık izin yazısı aslı
 5. Tadil metni (2 nüsha)
 6. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 7. Hazirun cetveli
 8. Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 9. Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)
 10. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)

F) TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Genel kurul evrakları (1 nüsha)
 5. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 6. Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

G) TASFİYE SONU

 1. Dilekçe
 2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Tasfiye Sonu Beyanı (1 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)
  - Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
  - Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
 6. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
Ticari İşletme Rehni

TİCARİ İŞLETME REHNİ

Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin Ticaret Sicili'ne yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehnedilebilmesidir. Böylece borçlanan işletme sahibi menkul mallarını teslim       etmeksizin rehin ederek ticari faaliyetine devam etmek olanağına kavuşmuş olur. Ticari işletme üzerinde rehin tesisi 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu'nun da düzenlenmiş (28.7.1971/13909 RG.); ayrıca bu konuda Ticari İşletme Rehni Hakkında Tüzük (21.8.1971/14283 RG.) Ve Ticari İşletme Rehni Tüzüğü'nün  uygulanması Hakkında Yönetmelik (4.10.1971/14326 RG.) yayımlanmıştır.

Ticari işletme rehninin tescil edilebilmesi için üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin ticaret siciline kayıtlı olması zorunludur. (TİRK.1)

Ticari İşletme Rehninin Tarafları:

Rehin veren (Rehin Borçlusu) :

Rehin borçlusu ticari işletmesini kredi karşılığı rehin veren gerçek veya tüzel kişi tacir olabilir. (TİRK.2)

Rehinli alacaklı:

Rehin alacaklısı tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketi niteliğindeki kredi kuruluşları, kooperatifler ile kredili satış yapan gerçek kişi ve tüzel kişilerdir. Ancak kredili satış yapanlar sadece makine, araç, alet, motorlu nakil araçları satmaları koşuluyla rehin alacaklısı olabilirler. Bu sayılan unsurların dışındaki mal, eşya, hammadde, malzeme vb. satışını yapanlar rehin alacaklısı olamaz. (TİRK.2-3)

Ticari İşletme Rehninin Kapsamı:

Ticari işletme rehninin kapsamı ticaret unvanı ve işletme adı, menkul işletme tesisatı, sınaî haklardan oluşmaktadır. Taraflar istedikleri takdirde ticaret ünvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan bir veya birkaçını rehin dışında bırakabilirler. Diğer bir anlatımla ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınaî haklardan bir veya birkaçını rehin dışında bırakabilirler. (TİRK.3)

Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı:

İşletmenin ticaret ünvanının ve varsa işletme adının ticari işletme rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer  alması zorunludur, yer almadığı takdirde rehin sözleşmesinin hükümsüzlüğüne yol açar. Rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesindeki bu tür eksikliklerin sözleşmenin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde, yine noter tarafından giderilmediği takdirde rehin sözleşmesi hükümsüz olur. (TİRK.3-5) 

Menkul İşletme Tesisatı:

Rehin tescili anında var olan ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, araç, alet ve motorlu nakil vasıtaları işletmenin menkul işletme tesisatıdır.
Menkul işletme tesisatının tümünün rehin sözleşmesinde gösterilmesi zorunludur. Bu menkul işletme tesisatı kavramına ticari işletmenin şubelerindeki tesisatı ile şube niteliğinde olmayan birimlerdeki tesisatda girmektedir.
 Menkul işletme tesisatı, sözleşme eki rehne dahil unsurlar listesinde yer almadığı takdirde rehin sözleşmesi geçersiz olur.
Rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesindeki bu tür eksiklikler sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde yine noter tarafından giderilmediği takdirde rehin sözleşmesi hükümsüz olur.(TİRK.4, TİRHT.3)

Sınai Haklar:

İhtira beratları, markalar, modeller, resimler, lisanslar gibi sınai haklar ticari işletme rehnine dahildir; ancak bunların rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesinde gösterilmemesi rehnin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. Böyle bir durumda sınai haklar rehne dahil edilmemiş sayılır. (TİRK.3)

Rehin sözleşmesinin şekli:

Rehin sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur. Sadece imzaları noterce onaylanan rehin sözleşmesi geçersizdir. Ticari işletmenin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlenen rehin sözleşmeside geçersizdir.
Rehin sözleşmesinde rehin kapsamına giren unsurların tam listesi ayırt edilebilecek şekilde (Markası,seri numarası,plaka numarası,rengi vb.) yazılması zorunludur.

Ticari İşletme Rehninin Tescili:

Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanmış 1 nüsha beyannameyle yapılması zorunludur.
Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır. (TİRK.5, TİRTUHY.8)
Ticari işletme rehninde tescilin kurucu bir niteliği bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla rehin hakkı tescille doğmaktadır.

Ticari İşletmenin Nakli:

Üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin başka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakatının alınması zorunludur. Böyle bir durumda işletme sahibi adres değişikliği için sicil müdürlüğüne başvururken alacaklının noter onaylı muvaffakatını da ibraz etmek zorundadır.(TİRK.10)

Ticari İşletme Rehninin Sicilden Terkini:

Rehinli alacaklının yazılı olarak muvaffakat (noterden imzanın tasdiki onaylı) etmesi halinde,
Kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile rehnin ortadan kalktığının veya var olmadığının tespit edilmesi halinde,
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin yapılmış ve tamamlanmış olması halinde ticari işletme sahibi tarafından dilekçeyle istenebilir.

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU

    Kanun Numarası: 1447

    Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1971

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/07/1971

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 13909

    KANUNUN KAPSAMI:

    Madde 1 - Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicilinde kayıtlı bir ticari işletme üzerinden rehin hakkı bu kanunda yazılı hükümler dairesinde tesis edilir.

    TİCARİ İŞLETME REHNİNDE TARAFLAR:

    Madde 2 - Ticari işletme rehni sözleşmesi, tüzel kişiliği haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliği haiz müesseseler ve kooperatifler ile ticari işletmenin maliki bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır.

    Ancak, kredili satış yapan müesseselerin rehin hakkı münhasıran vadeli satış yapmış olduğu 3 üncü maddenin (b) fıkrasında zikredilen hususat üzerinde tesis edilir.

    REHNİN MUHTEVA VE KAPSAMI:

    Madde 3 - Ticari işletme rehni aşağıdaki unsurları kapsar:

    a - Ticaret unvanı ve işletme adı,

    b - Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, araç, alet ve motorlu nakil araçları,

    c - İhtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar.

    Taraflar ticaret unvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan bir veya birkaçını rehnin dışında bırakabilirler.

    Gemi ipoteği hakkındaki hükümler saklıdır.

    REHİN SÖZLEŞMESİNİN TANZİMİ:

    Madde 4 - Rehin sözleşmesi, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından tanzim edilir. Sözleşmede, rehne dair unsurların tam listesi de ayırdedilmelerini mümkün kılacak özellikleri ile birlikte yer alır.

    REHİN HAKKININ DOĞUMU:

    Madde 5 - Rehin hakkı ticari işletme sahibinin veya kredi müessesesinin veya alacaklının yazılı talebi üzerine ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescil ile doğar.

    Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün zarfında tescil talebedilir ve ilgili sicil memurluğunca bu işlem yerine getirilir.

    Ticari işletmeye dahil unsurlardan bir kısmı üzerinde rehinin tasarruf hakkı bulunmaması halinde Medeni Kanunun 853 üncü maddesinin buna dair hükmü uygulanır.

    Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Sicilindeki kayda istinat ederek rehin hakkı iktisabedenin bu iktisabı muteberdir.

    Tescil harç ve masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir.

    TESCİLİN ŞEKLİ:

    Madde 6 - Rehnin tescilinde, alacaklının ticaret unvanı, açık adresi ve ikametgahı, alacağın Türk lirası olarak miktarı, alacağın miktarı muayyen değilse ticari işletmenin ne miktar için teminat teşkil edeceği, alacak faizli ise faiz nisbeti kaydolunur.

    REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ:

    Madde 7 - Tescili müteakip Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Sicili memurunun derhal yapacağı bildiri üzerine, bu kanuna istinaden tesis edilen rehin, ticari işletmenin üzerinde faaliyet gösterdiği gayrimenkul işletme sahibine ait ise bu gayrımenkulün tapu kütüğündeki sayfasındaki beyanlar hanesine markalar, lisanslar ve ihtira beratları gibi sınai haklar için Sanayi Bakanlığınca tutulan sicile, maden siciline, motorlu araçlar için nakil vasıtaları siciline, ticari işletme rehni veren müessesesinin varsa şubelerinin bulunduğu yer sicillerine derhal kaydedilir.

    BİRDEN FAZLA REHİN TESİSİ:

    Madde 8 - Aynı ticari işletme üzerinde birden fazla rehin tesis edilebilir.

    Alacaklıların hakları rehnin tescili sırasına göre tayin edilir.

    REHİN HAKKININ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ:

    Madde 9 - Alacaklının bu kanundan doğan rehin hakkı, ticari işletmeyi devralan herkese karşı ileri sürülebilir.

    Şu kadar ki, rehinden haberdar olmaksızın ticari işletmenin sicil bölgesi dışındaki münferit unsurları üzerinde mülkiyet veya diğer ayni bir hakkı iktisabeden hüsnüniyet sahibi üçüncü şahsın hakları mahfuzdur. Ticari işletme sahibinin bu iktisap dolayısiyle bir talep hakkı varsa bu talep hakkı üzerinde alacaklının rehin hakkı devam eder.

    Ticari işletmenin bu kanuna göre rehnedilen unsurlarının tamamı veya bir kısmı için tazminat veya sigorta bedeli ödenmesi icabettiği takdirde, tazminat veya bedel üzerinde de alacaklı rehin hakkına sahip olur.

    İkinci ve üçüncü fıkrada yazılı hallerde, üçüncü şahıs kendisine yapılan ihbara rağmen işletme sahibine tediyede bulunursa alacaklının bundan doğan zararını tazmin ile yükümlü olur.

    Ticari işletme sahibinin, alacaklının muvafakatini almak şartiyle işletmenin münferit bir unsurunun devri veya üzerinde bir ayni hak tesisi dolayısiyle alacaklı olduğu meblağ veya kendisine verilecek tazminat yahut sigorta bedeli ile, işletmeden çıkan unsur yerine yenisini alma veya eski durumu iade etme hakkı saklıdır.

    TİCARİ İŞLETME SAHİBİNİN TASARRUF YETKİSİ:

    Madde 10 - Ticari işletme sahibi, işletmenin normal faaliyette bulunabilmesi için gerekli her türlü muameleleri yapmak yetkisini haizdir.

    Buna mukabil ticari işletme sahibi, ticari işletmeyi veya rehne dahil münferit unsurları devretmek, bir ayni hakla takyidetmek, başka bir mahalle nakletmek veya başkaları ile değiştirmek için alacaklının muvafakatini almak zorundadır.

    İşletme rehnine dahil münferit unsurların alacaklının muvafakati ile başkalariyle değiştirilmesi hallerinde meydana gelen değişikliklerin, taraflarca dördüncü madde hükümlerine göre düzenlenmiş olan listeye noter marifetiyle işlettirilmesi şarttır.

    İşletmeye ithal edilen yeni unsurların rehnin kapsamına dahil olması için bu unsurların listeye alınması ve ayrıca Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescili lazımdır.

    TİCARİ İŞLETMENİN MERHUN DEĞERİNİN MUHAFAZASI:

    Madde 11 - Ticari işletme sahibi işletmenin merhun değerini muhafaza için gerekli ihtimamı göstermediği veya kanunen öngörülen hallerde alacaklının muvafakatını almadığı ve bu yüzdende alacaklının zararına ticari işletmenin merhun değeri düştüğü takdirde hakim tarafından kendisine verilecek mühlet içinde ek teminat vermez veya evvelki hali iade etmez ise, talep üzerine alacaklıya teminat noksanına tekabül edecek bir miktarın ödenmesine hükmolunur.

    TİCARİ İŞLETME SAHİBİNİN CEZALANDIRILMASI VE TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ:

    Madde 12 - (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./343.mad) Ticari işletme sahibi işletmesini veya rehne dahil münferit unsurları alacaklının muvafakatı olmaksızın başkalarıyla değiştirir veya temlik, ayni bir hakla takyit veya alacaklıyı ızrar kastıyla tahrip veya imha ederse bu yüzden alacağını tamamen veya kısmen tahsil edemeyen alacaklının şikayeti üzerine uğranılan zararın miktarı nazara alınmak suretiyle bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

    Uğranılan zarar fahiş olduğu takdirde yukarıda yazılı cezaların azamisine hükmolunur.

    Ayrıca talep üzerine hakim ticari işletme sahibini, kusurunun ağırlığını gözönünde tutarak rehinle temin edilen alacak miktarına kadar munzam bir tazminata da mahkum eder.

    ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN MÜDAHALESİNİN MEN’İ:

    Madde 13 - Ticari işletmeye veya rehne dahil unsurlarına, rehnin sağladığı teminatı tehlikeye düşürecek surette üçüncü şahıslar tarafından vukubulacak fiillerin men'ini alacaklı dava edebilir.

    REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ:

    Madde 14 - Borçlu borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya; ticari işletmeyi veya münferit bir unsurunu temellük etmek hakkını veren her türlü mukavele hükümsüzdür.

    Borçlu borcunu vadesinde ödemezse, alacaklı merhunun satış bedelinden alacağını istifa eder. İşletme rehnine dahil her unsur borcun tamamına karşılık teşkil eder.

    Alacaklı, alacağın temini için umumi hükümler dairesinde ticari işletmenin veya münferit unsurlarının ihtiyaten haczettirilmesini İsteyebilir. Bu takdirde, ihtiyati haczi tamamlama merasimi rehnin paraya çevrilmesi yoliyle olur.

    PARAYA ÇEVİRMENİN ŞÜMULÜ:

    Madde 15 - Alacaklı, merhunun paraya çevrilmesini talebedebilir. Ancak satılacak unsurları ve satışın şümulunü, alacaklının ve ticari işletme sahibinin muhik menfaatlerini nazarı itibare alarak icra memuru tayin eder.

    Her halükarda rehinle temin edilen alacağın bakiyesinin karşılanması meşruttur.

    TAKİP SIRASINDA İDARE VE İŞLETME:

    Madde 16 - İcra memuru satışına karar verilen ticari işletmenin veya münferit unsurlarının muhafazası, idaresi ve işletilmesi için lüzumlu bütün tedbirleri alır.

    PARAYA ÇEVİRMEDE TAKİBOLUNACAK USÜL:

    Madde 17 - Ticari işletmenin veya münferit unsurlarının paraya çevrilmesinde İcra ve İflas Kanununun menkul rehninin paraya çevrilmesi hakkındaki hükümleri uygulanır.

    REHNİN SONA ERMESİ VE TİCARİ İŞLETMENİN KAYDININ TERKİNİ:

    Madde 18 - Ticari işletmenin kaydının Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Sicilinden terkini sicil memuru tarafından derhal alacaklıya bildirilir.

    Ticari işletmenin kaydının Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Sicilinden terkin edilmesi halinde alacağın tamamı muaccel olur.

    Terkinin alacaklıya tebliğinden itibaren iki ay zarfında tescil edilmiş bulunan işletme rehninin paraya çevrilmesi yoliyle takibi yapılmadığı takdirde rehin hakkı düşer.

    Tahsil edilemiyen alacağın takibi genel hükümlere tabidir.

    ALACAĞIN SON BULMASI:

    Madde 19 - Alacağın son bulması halinde, ticari işletmenin sahibi Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Sicilindeki rehnin kaydının terkinini alacaklıdan istiyebilir.

    İcra ve İflas Kanununun 153 üncü maddesi ticari işletme rehninin terkini halinde de tatbik edilir.

    Rehnin terkini sicil memuru tarafından 8 inci maddede zikredilen sicillere işlenmek üzere bildirilir.

    GAYRİMENKUL REHNİNE DAİR HÜKÜMLERİN UYGULANMASI:

    Madde 20 - Ticari işletme rehni hakkında bu kanunda özel hüküm bulunmıyan hallerde gayrimenkul rehni hükümlerinden bu kanun hükümlerine aykırı olmıyanlar uygulanır.

    TÜZÜK HAZIRLANMASI:

    Madde 21 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Adalet ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanacak tüzükte rehnin Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescili ve sicil memurluğunca yapılacak diğer işlemler gösterilir.

    YETKİLİ MAHKEME:

    Madde 22 - Bu kanunun uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıkların halli ticari sicilin bulunduğu mahallin Ticaret Mahkemelerinin görevi dahilindedir.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - Bu kanundaki ticari işletme tabiri, ticari veya sınai işletme ile Esnaf ve Sanatkarın işletmesindeki mesleğini icraya yarayan şeylerdir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 23/07/2003 - 4952 S.K./2. md.)

    Sanayi işletmelerinde 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan bir veya daha fazlası rehnin konusu yapılabilir, ticari işletme rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir. Rehinli mallar alacaklının belirleyeceği muhtemel rizikolara karşı sigorta ettirilir. Sigorta masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir.

    Sanayi işletmelerinde rehne konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak eklenir. Bu listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehnin devamı süresince her yıl yenilenir.

    Ticari işletme rehnine ilişkin hükümler bu maddeye göre sanayi işletmelerinde yapılan rehinlerde de uygulanır.

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 25/07/1972 - 7/4776

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 21/07/1971 - 1447

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 21/08/1972 - 14283

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    KAPSAM:

    Madde 1 - Ticari işletme rehninin ticaret veya esnaf ve sanat siciline tescili ve sicil memurluğunca yapılacak diğer işlemler bu Tüzükte gösterilmiştir.

    TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİNİ TUTAN MERCİLER:

    Madde 2 - Ticari işletme rehni sicili, ticaret siciline kayıtlı olanlar için ticaret sicilinde, esnaf ve sanat siciline kayıtlı olanlar için esnaf ve sanat sicilinde tutulur.

    SİCİL DEFTERİ:

    Madde 3 - Ticari işletme rehninin kaydı için üç bölümlü bir sicil defteri tutulur.

    Birinci bölüme rehinler tarih sırası ile kaydedilir. İkinci ve üçüncü bölümler fihrist bölümleridir.

    İkinci bölüm, rehni veren gerçek kişi ise soyadının, tüzel kişi ise ünvanının; üçüncü bölüm, rehin alacaklısı gerçek kişi ise soyadının, tüzel kişi ise ünvanının ilk harfine göre tutulur.

    SİCİLİN ALENİLİĞİ:

    Madde 4 - Ticari işletme rehni sicili alenidir. Herkes sicilde bir kayıt bulunup bulunmadığı ve varsa mahiyeti hakkında, sözlü veya yazılı bilgi verilmesini sicil memurundan isteyebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : SİCİLE KAYIT

    KAYDIN YAPILMASI:

    Madde 5 - Ticari işletme rehni, noterce düzenlenen ticari işletme rehni sözleşmesinin, düzenlenmesi tarihinden itibaren on gün içinde ilgililerden birisi tarafından ibraz edilerek yazılı tescil talebinde bulunması halinde, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu ticaret veya esnaf ve sanat siciline kaydolunur.

    REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ:

    Madde 6 - Ticaret veya esnaf ve sanat sicili memuru, tescilden hemen sonra tesis edilen rehin hakkında;

    a) Ticari işletmenin üzerinde faaliyet gösterdiği gayrimenkul işletme sahibine ait ise bu gayrimenkulün tapu kütüğündeki beyanlar hanesine işlenmek üzere tapu sicil muhafızlığı veya memurluğuna,

    b) Ferdi markalar ile lisanslar ve ihtira beratları gibi sınai haklar üzerine tesis edilmiş ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tutulan sicile işlenmek üzere sözü edilen Bakanlığa,

    c) Maden işletmesi üzerine tesis edilmiş ise maden siciline işlenmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına,

    d) Motorlu araçlar üzerine tesis edilmiş ise motorlu araçlar siciline işlenmek üzere ilgili trafik dairesine,

    e) Gemiler, ticari işletmenin rehne dahil unsurları arasında bulunduğu takdirde, gemi siciline işlenmek üzere geminin bağlı bulunduğu sicile,

    yazı ile bilgi verir.

    Rehne dahil münferit unsurlardan bazıları veya tamamı üzerindeki rehnin kalkması, sicil bölgesinin değişmesi, sicil üzerinde değişiklikler yapılması, sicildeki hataların düzeltilmesi ve kayıt silinmesi hallerinde de durum, bu müesseselere aynı şekilde bildirilir.

    SİCİL BÖLGESİNİN DEĞİŞMESİ:

    Madde 7 - Rehinin, ticari işletmesini sicil bölgesinin dışında bir yere nakletmesi halinde, ticaret sicili veya esnaf ve sanat sicili memuru, rehin kaydının bir örneğini, işletmenin nakledildiği yerdeki ticaret veya esnaf ve sanat siciline işlenmek üzere bu yerdeki ilgili sicil memurluğuna gönderir.

    DEĞİŞİKLİKLERİN KAYDI:

    Madde 8 - Sicil üzerinde, maddi hata dışında herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için, alacaklının yazılı muvafakatı şarttır.

    İşletme rehnine dahil münferit unsurların alacaklıların muvafakatıyla başkalarıyla değiştirilmesi hallerinde meydana gelen değişiklikler, önceden düzenlenmiş olan rehin sözleşmesine ekli listeye noter marifetiyle işlettirildikten sonra siciline işlenir.

    Mahkeme veya icra ve iflas dairelerinin bildirdiği değişiklikler, tarafların isteği olmaksızın sicile kaydedilir.

    SİCİLDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ:

    Madde 9 - Sicile kayıt düşürülürken, kayda esas teşkil eden belgelerden açıkca anlaşılan yazı veya hesap hatası yapılmışsa sicil memuru, bu maddi hatayı re'sen veya tarafların isteği üzerine düzeltir. Düzeltme sırasında, yanlış kelime veya rakam, yatay bir çizgi ile okunabilir şekilde çizilerek üstüne doğrusu yazılır. Sicil defterlerinin düşünceler hanesinde, düzeltmenin sebebi ve tarihi gösterilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAYDIN SİLİNMESİ

    KAYIT SİLMEYİ GEREKTİREN HALLER:

    Madde 10 - Sicildeki rehin kaydı, aşağıdaki hallerde silinir:

    a) Rehin alacaklısı, kaydın silinmesine yazılı olarak muvafakat etmişse,

    b) Kesinleşmiş bir mahkeme hükmü ile işletme rehninin mevcut olmadığı veya ortadan kalktığı sabit olursa,

    c) İşletme rehni, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla sona ermişse.

    REHNE DAHİL MÜNFERİT UNSURLARDAN BAZILARININ KAYDININ SİLİNMESİNİ GEREKTİREN HALLER:

    Madde 11 - Rehne dahil münferit unsurlardan bazılarının kaydı, aşağıdaki hallerde silinir:

    a) Rehin alacaklısı, kaydın silinmesine yazılı olarak muvafakat etmişse,

    b) Kesinleşmiş mahkeme hükmü ile bu unsurun rehne dahil bulunmadığı veya bu unsur üzerindeki rehnin kalktığı sabit olursa.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SİCİL MEMURLARININ BİLDİRME GÖREVİ

    KAYDIN İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ:

    Madde 12 - Sicil memuru, kayıt sırasında rehin alacaklısının veya vekilinin hazır bulunmadığı hallerde, kaydın tesisini rehin alacaklısına veya vekiline bildirir.

    NAKİL İSTEMİNİN BİLDİRİLMESİ:

    Madde 13 - Borçlunun, alacaklının muvafakatını belirtir bir belge ibraz etmeksizin, sicildeki kaydının başka bir sicil bölgesine naklini istemesi halinde, sicil memuru keyfiyeti derhal rehin alacaklısına bildirir.

    SİCİLDE SONRADAN TESİS EDİLEN KAYDIN ÖNCEKİLERE BİLDİRİLMESİ:

    Madde 14 - Sicil memuru, rehni kaydettikten sonra, aynı işletme veya bu işletmeye dahil unsurlardan bazıları üzerinde tesis edilecek olan daha sonraki rehinleri, önceki rehin alacaklılarına bildirir.

    REHNİN İCRA DAİRESİNE BİLDİRİLMESİ:

    Madde 15 - Ticari işletmenin veya bu işletmelerde mevcut unsurların haczi sırasında, ticari işletmenin bağlı bulunduğu ticaret veya esnaf ve sanat sicilinden borçlunun işletmesi veya işletmeye dahil münferit unsurları üzerinde rehin hakkı tesis edilip edilmediğini, haczi yapacak olan icra memurunun re'sen sorması halinde, sicil memuru gerekli bilgiyi derhal vermek zorundadır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    TİCARET VEYA ESNAF VE SANAT SİCİLİNE VERİLECEK MEŞRUHAT:

    Madde 16 - Ticari işletme rehni sözleşmesini ticari işletme rehni siciline kaydeden sicil memuru, sicil esas defterinin tescili gerekli diğer haller sütununa işletme üzerinde rehin bulunduğuna dair meşruhat verir ve yanına ticari işletme rehni sicil defterinde tesis olunan kayıt numarasını yazar.

    TEBLİĞ VE BİLDİRME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ:

    Madde 17 - Bu Tüzükte öngörülen tebliğler ve bildirmeler, giderleri ilgililerine ait olmak üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.

    (Değişik fıkra: 28/11/1991 - 91/2474 K.) Rehin tesisi sırasında, ilgilisinden tebliğ giderlerini karşılayacak miktarda para alınır, alınan miktar yetmezse tamamlattırılır. Rehnin son bulması halinde artan para varsa ilgilisine geri ödenir.

    Gider karşılığını yatırmayanların işlemlerinde tebliğ ve bildirme yapılmaz.

    ALTINCI BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

    Madde 18 - Bu Tüzük hükümlerine göre tutulması gereken defterler ile basılı kağıtlar ve bunların kullanılış şekilleri, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

    Geçici Madde - Bu Tüzük gereğince tutulacak defterler ve basılı kağıtlar, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlatılarak, sicil memurluklarına gönderilir.

    Madde 19 - 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Tür Değişikliği

ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir anonim şirket, limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan limited şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Dilekçe
 2. 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)
 3. Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı
 4. Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin yönetim kurulu tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

 1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
 2. Limited şirketin sözleşmesini,
 3. Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki sahip olacakları paylara ve tutarlarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir.
 1. Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin yönetim kurulu tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

   a.  Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

   b.  Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

   c.  Limited şirketin sözleşmesine,

   d.  Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,

   e.  Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme  

        ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,

   f.  Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,

       ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden    

       açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)  

* Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

   a. Tür değiştirme planı,

   b. Tür değiştirme raporu,

   c. Son üç yılın finansal tabloları,

   d. Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla   

      zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin  

      malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

      İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun  

      bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

 1. Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı 2 nüsha karar

Şirketin yönetim kurulu yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:
Anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.

 1. İmzaları noter onaylı anasözleşme ( 3 nüsha )


Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre bir kollektif veya komandit şirket, bir anonim veya limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketlerin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur.

 Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Dilekçe
 2. 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)
 3. Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin anonim şirkete dönüşüm ise mahkemece atanan bilirkişi, limited şirkete dönüşüm ise YMM raporu
 4. Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

 1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
 2. Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,
 3. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,

         içermesi gerekir.

 1. Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

 1. Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
 2. Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
 3. Yeni türün şirket sözleşmesine,
 4. Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,
 5. Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,
 6. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

* Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

 1. Tür değiştirme planı,
 2. Tür değiştirme raporu,
 3. Son üç yılın finansal tabloları,
 4. Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

 1. Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı 2 nüsha karar

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ortaklar kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:
Kollektif şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

 1. İmzaları noter onaylı anasözleşme ( 3 nüsha )

Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir limited şirket, anonim şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Dilekçe
 2. 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)
 3. Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi raporu
 4. Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin müdür veya müdürleri tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

 1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
 2. Anonim şirketin sözleşmesini,
 3. Ortakların tür değiştirmeden sonra anonim şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları,

        içermesi gerekir.

 1. Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin müdür veya müdürleri tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

 1. Anonim şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
 2. Anonim şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
 3. Anonim şirketin sözleşmesine,
 4. Anonim şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
 5. Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
 6. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,

        ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden   

        açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

* Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

 1. Tür değiştirme planı,
 2. Tür değiştirme raporu,
 3. Son üç yılın finansal tabloları,
 4. Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

 1. Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı 2 nüsha karar

Şirketin müdür veya müdürleri, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ortaklar kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:
Limited şirketlerde, tür değiştirme planı sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır.

 1. İmzaları noter onaylı anasözleşme ( 3 nüsha )


Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

Gerekli Olan Evraklar
A.Ş. Genel Kurul Temsil
A.Ş. Şube Açılış Kararı
A.Ş. Şube Kapanış Kararı
Ana Sözleşme Yönetim Kurulu Beyanı
Anonim Şirket Adres Değişikliği Kararı
Anonim Sirket Ana Sözleşme
Bölünme Ek 1
Bölünme Ek 2
Değişiklik Dilekçesi
Dernek Vakıf Kararı
Dilekçe Gayrimenkul
Gercek Kişi Beyanname
Tüzel Kişi Üye Kayıt Beyannamesi
Görev Kabul
Kollektif Şube Kararı
Kooperatif Şube Kararı
Kurucular Beyanı
Kuruluş Bildirim Formu
Limited Adres Değişikliliği Kararı
Limited Fesh Kararı
Limited Merkez Nakli Kararı
Limited Müdür Kararı
Limited Şirket Ana Sözleşme
Limited Şirket Hisse Devir Kararı
Limited Şirket İstifa Kararı
Limited Şirket Tadil Kararı
Limited Şube Açılış Kararı
Limited Şube Kapanış Kararı
Limited Tasfiye Sonu Beyanı
Limited Tasfiyeden Dönuş Kararı
Limited Tasfiyeye Giris Karari
Limited Veraseten Hisse Dağılımı
Mal Beyannamesi
Şahıs Terk Dilekçesi
Şahıs Değişiklik Dilekçesi
Şahıs Sigorta Acentesi Dilekçesi
Sermaye Azaltımı Ek 1
Tasfiye Sonu Beyanı
Yeni Kayıt Dilekçesi
Gayrimenkul Yetki Belgesi

TAPU BELGELERİ HAKKINDA UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ

16. 08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur. Bu nedenle yetki belgesi talep dilekçesindeki bilgilerin ve tablonun titizlikle doldurulması ve ilgili yerlerin şirket yetkililerince veya vekâletnamesinde açıkça yazılı olması şartıyla vekillerince imzalanması zorunludur.

Yönetmelik hükümleri gereğince;

1 – Tapu Müdürlüğünce, Gayrimenkul alımı dışında yapılacak işlemlerde yabancı sermaye ile ilgili olarak herhangi bir kısıtlama olmadığından, bu durumu beyan eden dilekçe ile başvurulması yeterlidir.

2 - Hisseleri Borsada işlem gören şirketlerin Yetki Belgesi taleplerinde Müdürlüğümüzce özel bir işlem yapılmayacağından, bu durumu beyan eden dilekçe ile başvurulması yeterlidir.

3 - Yabancı sermaye oranı % 50 nin altında olan ve yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğunun atayabilme veya görevden alma yetkilerinin bulunmadığı şirketlerin bu durumu beyan eden dilekçe ile müracaat etmeleri yeterlidir.

4 - Doğrudan veya dolaylı yabacı sermaye oranı %50’nin altında olmakla birlikte, yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğun atayabilme veya görevden alma yetkilerinin bulunduğu şirketlerde gayrimenkul alımı izne tabidir. Bu şirketler gayrimenkul alımı için Yetki Belgesi talep ettiklerinde, ekte örneği sunulan dilekçe ve ekinde yabancı uyruklu ortakların şirket yöneticilerini atama veya görevden alma yetkilerinin gösteren sicil gazetesi suretini 2 nüsha olarak (birden fazla belge talep edilmesi halinde her belge için ilaveten 1 nüsha) ibraz ederek müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 – Doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye oranı % 50 ve üzerinde olan anonim, limited, kollektif ve komandit şirketlerin gayrimenkul alımları izne tabidir. Bu şirketler Müdürlüğümüzden gayrimenkul alımı için belge talep ettiklerinde, ekteki örneğe göre hazırlanmış 2 nüsha  dilekçe ve tabloyu; ( birden fazla belge talep edilmesi halinde her belge için ilaveten bir nüsha dilekçe veya fotokopisi) Anonim Şirketlerin ayrıca pay defterlerinin yabancı ortaklara ilişkin sayfalarının noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6 – Yabancı sermayeli limited ve anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ nün ilişiktekiyazısına göre Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne müracaat etmeleri ve işlemlerini sonlandırmaları gerekmektedir.