Oda Sicil Hizmetleri - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Oda Sicil Hizmetleri

Oda Sicil Hizmetleri İçin ;

Gül ÇAMLICA KABAK

Oda Sicil Şefi

Tel: (252) 614 11 15 -141

Faks: (252) 614 57 91

E-Posta: gul.camlica@fto.org.tr

Odaya Nasıl Üye Olurum?
Gerçek Kişi

 

ŞAHIS KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR


(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır)

1 - Noterde düzenlenen imza beyannamesi 2 adet (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir.)

2 - Resimli nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh 2 adet (noter veya muhtar onaylı)

3 - Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)

4 - İşe başlama tarihi 15 gün öncesine ait ise vergi levhası fotokopisi

5 - Vergi dairesi işyeri tutanağı

6 - İşyeri Kira İse Kira Kontratı, Kendi Yeri İse Tapu Fotokopisi

7 - 2 adet fotoğraf

Tüzel Kişi
Anonim Şirket
Limited Şirket
Kollektif Şirket
Kooperatif
Dernek / Vakıf

DERNEK VEYA VAKIF İŞLETMELERİ KURULUŞU

 

(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır)

 

 

 

 

 

 

1. Tescil talebini içerir dilekçe

 

 

 

2. Derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış 2 nüsha noter onaylı karar sureti (kararda işletmenin unvanı, açık adresi,  uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla temsilcileri, temsil şekli, işletme konusu gösterilmelidir)

 

 

 

 

 

3.  Derneklerde Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı,

 

 

 

 

 

4.  Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesinin geçerli şeklinin noterce tasdikli örneği, Vakıflarda ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği

 

5.  İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı

 

6.  İşletme temsilcilerinin asıl veya noter onaylı nüfus sureti ve imza beyannameleri

 

7.  Taahhütname

 

8.  Oda kayıt beyannamesi (İşletme temsilcisi tarafından imzalanmalı, temsilcinin resmi bulunmalıdır)

 

Tüzüğün 72 ve 76.maddelerine göre sermaye tescil edilemez.Şahıslardaki gibi oda kayıt beyannamesinde gösterilmeli.

 

Yabancı Sermayeler

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU

(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır)

17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe, yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar. Bu kanun ile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni bir şirket veya şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak ve hisse devirleri için Hazine Müsteşarlığından alınması gerekli ön izinler, her bir yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları getirilmesi zorunluluğu  kaldırılmıştır.

Diğer taraftan eski yabancı sermaye mevzuatında öngörülen “yabancı yatırımcıların Türkiye’de sadece anonim veya limited şirket kurmak veya şube açmak suretiyle ticari faaliyette bulunabilecekleri” hususu da yeni kanun ile kaldırılmıştır. Dolayısıyla, yabancı yatırımcılar artık tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra her türlü şirketi kurabileceklerdir.

Yabancı devlet kanunlarına göre kurulan şirketlerin Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açmalarına izin vermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Noterden düzenlenen İmza Beyannamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
3. Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) (2 adet)
4. Oda kayıt beyannamesi
5. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
• Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (7 nüsha)
3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)
4. Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
5. Ortakların fotoğraflı nüfus suretleri (Nüfustan veya muhtar onaylı 2 nüsha)
6. Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti (tercüme edilmiş - noter onaylı) (2 nüsha)
7. Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
8. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
    • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir. (onaylı)
    • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir. (onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

Kollektif şirket kuruluşunda istenilen evrak komandit şirketler içinde geçerlidir. Komanditer ortağın tüzel kişi olması halinde ise; tercüme edilmiş Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre (apostil) tasdik edilmiş veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsoloslu onaylı vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerine temsile yetkili kişi belirtilmelidir.


 

 YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOOPERATİF KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti
2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 nüsha)
3. Bakanlık izin yazısı
4. Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri(noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
5. Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti (tercüme edilmiş-noter onaylı) (2 nüsha)
6. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
8. Oda Kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
    • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
    • Kooperatifler kanununun 56. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri Türk vatandaşı olmalıdır. 
    • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır 7 nüsha)
3. Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha)
4. Kurucular ve müdürlerin fotoğraflı nüfus sureti (Nüfustan veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
5. Tercüme edilmiş pasaport sureti (noter onaylı – 2 nüsha)
6. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
8. Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
9. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
10. İşyeri Bildirgesi

Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni, yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

• Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde; menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek, Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi
• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.
• Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 7 nüsha)
3. Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha)
4. Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı-2 nüsha)
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha), yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı için çalışma veya ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya Konsolosluk onaylı sicil özeti; kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilecek apostil veya konsolosluk onaylı tercüme edilmiş vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilmelidir)
5. Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
6. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
7. Oda kayıt beyannamesi (daktilo ile doldurulmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
9. İşyeri Bildirgesi

• Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek, Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi
• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
• Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

BAKANLIK İZNİNE TABİ YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK

Özel finans kurumları, bankalar, holdingler, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, factoring şirketleri, döviz büfesi işleten şirketler, SPK ’ya tabi olan şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşanlar, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabidir.

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)
3. Noter tasdikli Ana Sözleşme (3 nüsha)
4. Kurucu ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti(noter veya muhtar onaylı-2 nüsha)
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha), yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti; kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen apostil veya konsolosluk onaylı tercüme edilmiş vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilmelidir)
5. Yetkililerin unvan altında imza beyannamesi (2 adet)
6. Bakanlık izin yazısı
7. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
8. Oda kayıt beyannamesi (daktilo ile doldurulmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
9. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
    • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
    • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

HİSSE DEVRİ YOLU İLE YABANCI UYRUKLU GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN ŞİRKETE ORTAK OLMASI DURUMUNDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Limited şirkette noter onaylı ortaklar kurulu kararı (kararda ortakların adres ve uyruğu belirtilmelidir - 1 nüsha) kolektif ve komandit şirkette ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişikliğe ilişkin imzaları noter onaylı tadil tasarısı (1 nüsha)
3. Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (1 nüsha)
4. Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 nüsha), yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, hisse devir işlemlerini yürütecek kişiye ortaklarca verilecek tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname. (Ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkete kendilerine temsile yetkili kişi vekaletname de belirtilmelidir)
5. Yeni ortağın fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı 1 nüsha)
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
 • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
 • Hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE FETHİYE ŞUBESİNİN TESCİLİ

30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye İstanbul şubesinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

• Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
• Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 2 nüsha vekaletname sureti.
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı.
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 1 nüsha müzeyyel beyanname ve 2 nüsha ilanı.
• Şube yetkilisi TC uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti.
• Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi
• Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
• Oda kayıt beyannamesi (Daktilo ile doldurulmalı, şube temsilcilerinin resimleri bulunmalıdır)

ŞUBE AÇILIŞI İZNİ MÜRACATINDA ARANAN EVRAK www.sanayi.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR.

Üye Yükümlülükleri

ODA ÜYELİĞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 

■ AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ■

 

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat: Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

 

Munzam Aidat:

Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

 

Üyelerimiz yıllık ve munzam aidatlarını  her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte Odamız veznesine veya aşağıda belirtilen Odamız banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.
 

Banka Hesap Numaraları:

1.Yapı Kredi Bankası Fethiye Şubesi

   Hesap No: 254 / 61325638

   IBAN : TR 32 0006 7010 0000 0016 3256 38

 

2.Türkiye İş Bankası Fethiye Şubesi

   Hesap No : 3621 / 79649

   IBAN : TR 12 0006 4000 0013 6210 7964 96

 

3.TEB Bankası Fethiye Likya Şubesi

  Hesap No: 496 / 12710656

 IBAN : TR 35 0003 2000 0000 0012 7106 56


Güncel Oda borcunuzu, Odamızın 614 11 15 nolu telefonu dahili 115` den Muhasebe Memuru Emre Çürük veya Tahsildar Memuru Süleyman Özen` 119'dan öğrenebilirsiniz.

 


■ DURUMLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ■

 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu`nun 10. maddesi uyarınca "Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen , Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir"
 

Bu nedenle Üyelerimizin adres, anasözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde üye bilgi güncelleme formu doldurarak  Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; onları yayınlarımız, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli faaliyetlerimizden haberdar edememekteyiz.

 

 

 

Üye Bilgi Güncelleme Formu
Odadan Terk İşlemleri
Gerçek Kişi

 ŞAHIS TERK

  1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
  2. Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
  3. Vergi dairesinden kapandığına dair tutanak
  4. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.(Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır.)
Tüzel Kişi
Anonim Şirket
Kollektif Şirket
Kooperatif
Limited Şirket