Oda Sicil Hizmetleri - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Oda Sicil Hizmetleri

Oda Sicil Hizmetleri İçin ;

Çağrı KORTAN

Oda Sicil Şefi

Tel: (252) 614 11 15 -141

Faks: (252) 614 57 91

E-Posta: cagri.kortan@fto.org.tr

Odaya Niçin Üye Olmalıyım?

1- Ticaret Sicili’ne Tescil

Türk Ticaret Kanunun 42. maddesi gereği;

Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Merkezi Türkiye`de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Ticaret Sicili Tüzüğünün 13. Maddesi gereği;

Hakiki ve hükmü şahıs olan her tacir, bir ticaret unvanını seçmeye ve kullanmaya, işletmesini ve unvanını ticaret siciline tescil ettirmeye mecburdur.

2- Odaya Kayıt

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar ile Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesi gereği;

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

 

Terk İşlemi İçin İstenen Evraklar

TERK İŞLEMİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR :

1- Şahıs ise vergi kaydının silindiğine dair belge ve dilekçe

2- Şirket ise tasfiye sonu fesh kararı yada şube kapanış kararı ve dilekçe

 

Yeni Kayıt İçin İstenen Evraklar

ŞAHIS KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Nüfus Cüzdan fotokopisi

2- İkametgâh belgesi

3 - Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi

4- Nace kodu taahhütnamesi

5- Ticaret Sicil Tasdiknamesi

 

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR :

1- Şirket Müdürünün Nüfus Cüzdan fotokopisi

2- Şirket Müdürünün İkametgâh belgesi

3 - Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi

4- Nace kodu taahhütnamesi

5- Ticaret Sicil Tasdiknamesi

6- Ana sözleşme

Üye Yükümlülükleri

ODA ÜYELİĞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

■ AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ■

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat: Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Munzam Aidat:

Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

Üyelerimiz yıllık ve munzam aidatlarını  her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte Odamız veznesine veya aşağıda belirtilen Odamız banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.

Banka Hesap Numaraları:

1.Yapı Kredi Bankası Fethiye Şubesi

   Hesap No: 254 / 61325638

   IBAN : TR 32 0006 7010 0000 0016 3256 38

2.Türkiye İş Bankası Fethiye Şubesi

   Hesap No : 3621 / 79649

   IBAN : TR 12 0006 4000 0013 6210 7964 96

3.TEB Bankası Fethiye Likya Şubesi

  Hesap No: 496 / 12710656

 IBAN : TR 35 0003 2000 0000 0012 7106 56
Güncel Oda borcunuzu, Odamızın 614 11 15 nolu telefonu dahili 115` den Muhasebe Memuru Emre Çürük veya Tahsildar Memuru Süleyman Özen` 119'dan öğrenebilirsiniz.


■ DURUMLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ■

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu`nun 10. maddesi uyarınca "Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen , Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir"

Bu nedenle Üyelerimizin adres, anasözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde üye bilgi güncelleme formu doldurarak  Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; onları yayınlarımız, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli faaliyetlerimizden haberdar edememekteyiz.

 

 

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.