Oda Sicil Hizmetleri - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Oda Sicil Hizmetleri

Oda Sicil Hizmetleri İçin ;

Gül ÇAMLICA KABAK

Oda Sicil Şefi

Tel: (252) 614 11 15 -141

Faks: (252) 614 57 91

E-Posta: gul.camlica@fto.org.tr

Odaya Nasıl Üye Olurum?
Gerçek Kişi

 

ŞAHIS KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR


(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır)

1 - Noterde düzenlenen imza beyannamesi 2 adet (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir.)

2 - Resimli nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh 2 adet (noter veya muhtar onaylı)

3 - Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)

4 - İşe başlama tarihi 15 gün öncesine ait ise vergi levhası fotokopisi

5 - Vergi dairesi işyeri tutanağı

6 - İşyeri Kira İse Kira Kontratı, Kendi Yeri İse Tapu Fotokopisi

7 - 2 adet fotoğraf

Tüzel Kişi
Anonim Şirket
Kuruluş

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ TESCİLİ

(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır)
 

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet suret olmak üzere 3 adet ana sözleşme

3-Şirket unvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı asıl -2 adet)
4-Ticaret Sicili Tüzüğünün 29.maddesine göre hazırlanmış taahhütname

5- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 5 adet asıl(Yabancı Sermayeli ise 7 adet, )

6-Sermayenin %004 Ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761–5016 nolu Rekabet Kurumu hesabına)

7-Kurucu ortaklara ait nüfus cüzdan örneği ikametgah belgesi (Nüfustan onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl – 3’ er adet)
8- İş Yeri Bildirgesi
9-Oda Kayıt Beyannamesi,

Eğer,

10-Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış noter onaylı sicil belgesi tercümesi

11-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

12-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait nüfus ve ikametgah belgesi

13-Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair ana sözleşme veya işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka dekont örneği.

14-Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı,

ÖNEMLİ NOTLAR:

***Okuryazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
*** Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil şekli ana sözleşme ile belirlenmemişse ana sözleşmenin tescilinden sonra alınacak bir karar ile yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil şekline dair kararın tescil ve ilanı gereklidir.
*** TTK.349. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin usul ve fürundan biriyle, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)kan ve sıhri hısımlarının denetçiliğe seçilmeleri mümkün bulunmadığından, ana sözleşmede yer alan ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular arasından seçilmeleri gereken yönetim ve denetim kurullarının teşkilatında soyadı benzerlikleri bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akraba olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Denetim kurulu üyeleri dışarıdan seçilebilir.

***Anonim şirket unvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyet bulunmaktadır.Bu itibarla tespit edilen unvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir.Unvanda anonim şirket faaliyet konusunun ve anonim şirket kelimesinin bulunması şarttır.Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir.Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır.Ancak,şirketin faaliyet konusuna giren mal ve veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde yada Türkçe karşılığının bulunmaması hallerinde ve yabancı sermayeli şirketlerde ticaret unvanında yabancı kelime bulunmasına müsaade edilmektedir.

***Anonim şirketlerde sermayenin asgari 50.000-YTL olması mecburiyeti vardır.

***Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde, bu taahhüt, şirketin kuruluş tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
***Ortak sayısı en az 5 olmalıdır.
***Anonim şirketler belli bir süre veya süresiz kurulabilir. Şirket süresiz olarak kuruluyorsa bunu ana sözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur.
***Yönetim kurulu üyeleri en az 3 üyeden oluşur ve en çok 3 yıl için seçilirler.
***Anonim şirketlerin ana sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece yetkili iki imza tarafından temsil olunur.
***Halka açık anonim şirketler; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3.maddesinin (g) fıkrası gereğince; hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıklardır. Yine aynı kanunun 11.maddesinin 2.fıkrasına göre, pay sahiplerinin 250`den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabidir.

Şube Açılışı

 

 

 1 - Dilekçe

 

 2 - Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan alınmış sicil dosyasının tasdikli sureti

 3 - Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (aslı)

 4 - Şube açılışına dair Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı - 2 adet )

Kararda;

Şubenin unvanı
Şubenin açık adresi
Şubeye tahsis olunan sermaye (sermaye tahsis edilmiyorsa, merkezden karşılanacağının kararda belirtilmesi)


 5 - Şubenin müdürü açıkça belirtilecek

 6 - Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname-Şube Bilgileri

 7 - Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfustan veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği ve ikametgah belgesi (2’ şer adet)

 8 - Şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı 2 asıl)

 9 - Oda Kaydı için Tüzel Kişi Beyannamesi

Limited Şirket
Kuruluş

LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

( Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır.)

1. Dilekçe

2. 3 adet noterce onaylı anasözleşme

3. 3’er adet kurucu ortakların fotoğraflı nüfus örneği (Nüfus veya muhtarlıktan alınmış aslı)

4.  3’er adet kurucu ortaklara ait ikametgah belgesi ( Nüfus veya muhtarlıktan alınmış aslı)

5.  Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname

6.  2 adet şirket unvanı altında hazırlanmış, şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (noter onaylı aslı)

7.  1 adet asıl, 6 adet fotokopi Şirket Kuruluş Bildirim Formu

8.  İşyeri Bildirgesi

9.  Sermayenin %004`nün Ziraat Bankası’na yatırıldığına dair makbuz aslı ve Fotokopisi (T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu hesabına EFT veya Banka havalesi veya nakden yatırılması gerekmektedir.)

10. Oda Kaydı için Tüzel Kişi Beyannamesi

Eğer,

 • Tüzel kişi ortak var ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi, ortaklığa ilişkin karar
 • Yabancı ortak hakiki şahıs ise pasaport örneği(tercüme edilmiş noter onaylı), tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış sicil belgesi ( noterden onaylı tercümesi)
 • Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
 • Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı(Kayyumun nüfus ve ikametgahı)
 • Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair ana sözleşme veya işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka dekont örneği.
 • Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir.
 • Limited şirket nev`i değişikliği yoluyla kuruluyorsa, nev`i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin Mahkeme bilirkişi atama kararı ve Bilirkişi raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu

 NOT: Şirket ana sözleşmesi ile temsile yetkililer ve yetki şekli belirlenmemiş ise kuruluş tescili yapıldıktan sonra, ortaklar kurlunca alınmış temsil kararının tescili gerekmektedir.

Şube Açılışı

ŞUBE AÇILIŞ TESCİLİ

1.  Şube Tescil Dilekçesi

2.  Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan alınmış sicil dosyasının tasdikli sureti

3.  Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (aslı)

4.  Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi

5.  Şube açılışına dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı – 2 adet)

     Kararda ;

    • Şubenin unvanı
    • Şubenin açık adresi
    •Şubeye tahsis olunan sermaye (sermaye tahsis edilmiyorsa, merkezden karşılanacağının kararda belirtilmesi) Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek.

6.  Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 maddesine göre hazırlanmış taahhütname

7.  Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfustan onaylı nüfus örneği veya muhtardan onaylı 2 adet asıl

8.  Şube yetkililerine ait muhtardan onaylı ikametgah belgesi 2 adet asıl

9. Şube unvanı ve adresi altında düzenlenmiş imza beyannamesi 2 adet (noter onaylı aslı)

10. Oda Kaydı için Tüzel Kişi Beyannamesi

Kollektif Şirket
Kuruluş

KURULUŞ

 

( Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır. )

 

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

 

Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

 

Kollektif şirket mukavelesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

a)     Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları(yabancı   uyruklu olanların vergi dairelerinden alınacak vergi  numaraları) belirtilecek

 

b)      Şirketin kollektif olduğu

 

c)      Ticaret ünvanı ve merkezi

 

d)      Çalışma konusu

 

e)      Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı

 

f)        Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

 

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

 

KURULUŞA İSTENEN EVRAKLAR

1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı

    sureti eklenmelidir)

 

2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3

   nüsha)

 

3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)

 

4. Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)

 

5. Ortakların nüfus suretleri (Nüfustan veya muhtar onaylı - 2 nüsha)

 

6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

 

7. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

 

Şube Açılışı

ŞUBE AÇILIŞI

 

1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)


2. Şirketin kuruluşu itibariyle tüm gazetelerinin şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan onaylı suretleri


3. Şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)


4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (Son 1 ay içinde alınmış-aslı)


5. Şube açılışına dair şube açılış sözleşmesi (Noter onaylı - 2 adet ) mukavelede ;


   • Şubenin unvanı (Şirket unvanı yanında, örnek olarak; Fethiye Şubesi)
   • Şubenin açık adresi
   • Şubeye ayrılan sermaye
   • Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek


6. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname


7. Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi


8. Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfus örneği (Nüfustan onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl- 2 adet)


9. Şube yetkililerinin ikametgah belgesi (Nüfustan onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl- 2 adet)

 

Kooperatif
Kuruluş

KOOPERATİFLER

 

(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır)

 

 

 

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatiflerde Kuruluş

  1 - Dilekçe

  2 - İlgili Bakanlıkça onaylanmış kooperatif ana sözleşmesi 2 adet

  3 - Kurucu ortakların fotoğraflı nüfus örneği

  4 - Kurucu ortaklara ait ikametgah belgesi

  5 - Ticaret Sicili Tüzüğünün 29.maddesine göre hazırlanmış taahhütname 

  6 - Kooperatif unvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (noter onaylı aslı )

  7 - Bakanlık izin yazısı aslı

  8 - Oda Kaydı İçin Tüzel Kişi Beyannamesi

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

 

 

 

 

***Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil şekli ana sözleşme ile belirlenmemişse ana sözleşmenin tescilinden sonra alınacak bir karar ile yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil şekline dair kararın tescil ve ilanı gereklidir.

 

*** 1163 sayılı Kanunun 98 maddesinin atfı ve Türk Ticaret Kanununun 349 maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin usül ve fürüundan biriyle, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının denetçiliğe seçilmeleri mümkün bulunmadığından, anasözleşmenin sonunda yer alan ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular arasından seçilmeleri gereken geçici yönetim ve denetim kurullarında soyadı benzerlikleri bulunan üyelerin akraba olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

*** Kooperatif yönetim kuruluna ancak kooperatif üyeleri seçilebilir. Denetim Kurulu üyeleri ortaklar dışında 3. kişilerden de seçilebilir.

*** 18 yaşından küçükler hissedar olabilir, ancak yönetim kurulu üyesi olamazlar.

Merkez Nakli

SİCİL MEMURLUĞUNDAN GELEN KOOPERATİFİN MERKEZ NAKLİ

 

1. Dilekçe

 

2. Kooperatif anasözleşmesi

 

3. Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasındaki tescil işlemlerine ilişkin belgelerin,

    kayıtlı oldukları sicil memurluğunca onaylı birer adet örneği

 

4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi

 

5. Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı - 2 adet ) kararda;


    • nakil öncesi adres
    • nakil olunan adres belirtilecektir

 

6. Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (noter onaylı aslı)

 

7. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 maddesine göre hazırlanmış taahhütname

 

8. Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul evrakları (noter onaylı) (3. bölümde yazılı evraklar)

 

9. Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı.(2 adet)

 

10. Bakanlık izin yazısı (aslı veya noter onaylı örneği)

 

11. Hükümet Komiseri atama yazısı

 

Dernek / Vakıf

DERNEK VEYA VAKIF İŞLETMELERİ KURULUŞU

 

(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır)

 

 

 

 

 

 

1. Tescil talebini içerir dilekçe

 

 

 

2. Derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış 2 nüsha noter onaylı karar sureti (kararda işletmenin unvanı, açık adresi,  uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla temsilcileri, temsil şekli, işletme konusu gösterilmelidir)

 

 

 

 

 

3.  Derneklerde Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı,

 

 

 

 

 

4.  Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesinin geçerli şeklinin noterce tasdikli örneği, Vakıflarda ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği

 

5.  İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı

 

6.  İşletme temsilcilerinin asıl veya noter onaylı nüfus sureti ve imza beyannameleri

 

7.  Taahhütname

 

8.  Oda kayıt beyannamesi (İşletme temsilcisi tarafından imzalanmalı, temsilcinin resmi bulunmalıdır)

 

Tüzüğün 72 ve 76.maddelerine göre sermaye tescil edilemez.Şahıslardaki gibi oda kayıt beyannamesinde gösterilmeli.

 

Yabancı Sermayeler

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU

(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 1 saat içinde tamamlanır)

17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe, yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar. Bu kanun ile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni bir şirket veya şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak ve hisse devirleri için Hazine Müsteşarlığından alınması gerekli ön izinler, her bir yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları getirilmesi zorunluluğu  kaldırılmıştır.

Diğer taraftan eski yabancı sermaye mevzuatında öngörülen “yabancı yatırımcıların Türkiye’de sadece anonim veya limited şirket kurmak veya şube açmak suretiyle ticari faaliyette bulunabilecekleri” hususu da yeni kanun ile kaldırılmıştır. Dolayısıyla, yabancı yatırımcılar artık tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra her türlü şirketi kurabileceklerdir.

Yabancı devlet kanunlarına göre kurulan şirketlerin Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açmalarına izin vermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Noterden düzenlenen İmza Beyannamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
3. Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) (2 adet)
4. Oda kayıt beyannamesi
5. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
• Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (7 nüsha)
3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)
4. Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
5. Ortakların fotoğraflı nüfus suretleri (Nüfustan veya muhtar onaylı 2 nüsha)
6. Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti (tercüme edilmiş - noter onaylı) (2 nüsha)
7. Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
8. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
    • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir. (onaylı)
    • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir. (onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

Kollektif şirket kuruluşunda istenilen evrak komandit şirketler içinde geçerlidir. Komanditer ortağın tüzel kişi olması halinde ise; tercüme edilmiş Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre (apostil) tasdik edilmiş veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsoloslu onaylı vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerine temsile yetkili kişi belirtilmelidir.


 

 YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOOPERATİF KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti
2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 nüsha)
3. Bakanlık izin yazısı
4. Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri(noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
5. Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti (tercüme edilmiş-noter onaylı) (2 nüsha)
6. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
8. Oda Kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
    • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
    • Kooperatifler kanununun 56. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri Türk vatandaşı olmalıdır. 
    • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır 7 nüsha)
3. Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha)
4. Kurucular ve müdürlerin fotoğraflı nüfus sureti (Nüfustan veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
5. Tercüme edilmiş pasaport sureti (noter onaylı – 2 nüsha)
6. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
8. Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
9. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
10. İşyeri Bildirgesi

Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni, yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

• Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde; menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek, Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi
• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.
• Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 7 nüsha)
3. Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha)
4. Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı-2 nüsha)
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha), yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı için çalışma veya ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya Konsolosluk onaylı sicil özeti; kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilecek apostil veya konsolosluk onaylı tercüme edilmiş vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilmelidir)
5. Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
6. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
7. Oda kayıt beyannamesi (daktilo ile doldurulmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
9. İşyeri Bildirgesi

• Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek, Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi
• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
• Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

BAKANLIK İZNİNE TABİ YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK

Özel finans kurumları, bankalar, holdingler, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, factoring şirketleri, döviz büfesi işleten şirketler, SPK ’ya tabi olan şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşanlar, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabidir.

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)
3. Noter tasdikli Ana Sözleşme (3 nüsha)
4. Kurucu ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti(noter veya muhtar onaylı-2 nüsha)
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha), yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti; kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen apostil veya konsolosluk onaylı tercüme edilmiş vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilmelidir)
5. Yetkililerin unvan altında imza beyannamesi (2 adet)
6. Bakanlık izin yazısı
7. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
8. Oda kayıt beyannamesi (daktilo ile doldurulmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
9. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
    • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
    • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

HİSSE DEVRİ YOLU İLE YABANCI UYRUKLU GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN ŞİRKETE ORTAK OLMASI DURUMUNDA İSTENİLEN EVRAK

1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Limited şirkette noter onaylı ortaklar kurulu kararı (kararda ortakların adres ve uyruğu belirtilmelidir - 1 nüsha) kolektif ve komandit şirkette ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişikliğe ilişkin imzaları noter onaylı tadil tasarısı (1 nüsha)
3. Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (1 nüsha)
4. Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 nüsha), yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, hisse devir işlemlerini yürütecek kişiye ortaklarca verilecek tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname. (Ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkete kendilerine temsile yetkili kişi vekaletname de belirtilmelidir)
5. Yeni ortağın fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı 1 nüsha)
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
 • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
 • Hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE FETHİYE ŞUBESİNİN TESCİLİ

30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye İstanbul şubesinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

• Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
• Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 2 nüsha vekaletname sureti.
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı.
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 1 nüsha müzeyyel beyanname ve 2 nüsha ilanı.
• Şube yetkilisi TC uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti.
• Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi
• Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
• Oda kayıt beyannamesi (Daktilo ile doldurulmalı, şube temsilcilerinin resimleri bulunmalıdır)

ŞUBE AÇILIŞI İZNİ MÜRACATINDA ARANAN EVRAK www.sanayi.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR.

Üye Yükümlülükleri

ODA ÜYELİĞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 

■ AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ■

 

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat: Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

 

Munzam Aidat:

Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

 

Üyelerimiz yıllık ve munzam aidatlarını  her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte Odamız veznesine veya aşağıda belirtilen Odamız banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.
 

Banka Hesap Numaraları:

1.Yapı Kredi Bankası Fethiye Şubesi

   Hesap No: 254 / 61325638

   IBAN : TR 32 0006 7010 0000 0016 3256 38

 

2.Türkiye İş Bankası Fethiye Şubesi

   Hesap No : 3621 / 79649

   IBAN : TR 12 0006 4000 0013 6210 7964 96

 

3.TEB Bankası Fethiye Likya Şubesi

  Hesap No: 496 / 12710656

 IBAN : TR 35 0003 2000 0000 0012 7106 56


Güncel Oda borcunuzu, Odamızın 614 11 15 nolu telefonu dahili 115` den Muhasebe Memuru Emre Çürük veya Tahsildar Memuru Süleyman Özen` 119'dan öğrenebilirsiniz.

 


■ DURUMLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ■

 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu`nun 10. maddesi uyarınca "Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen , Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir"
 

Bu nedenle Üyelerimizin adres, anasözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde üye bilgi güncelleme formu doldurarak  Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; onları yayınlarımız, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli faaliyetlerimizden haberdar edememekteyiz.

 

 

 

Üye Bilgi Güncelleme Formu
Odadan Terk İşlemleri
Gerçek Kişi

 ŞAHIS TERK

 1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2. Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
 3. Vergi dairesinden kapandığına dair tutanak
 4. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.(Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır.)
Tüzel Kişi
Anonim Şirket
Şube Kapanışı

ŞUBE KAPANIŞI

 

 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

 


2-Yönetim kurulu kararı (Noter-onaylı 2 adet)

Tasfiye Sonu Fesih

 

TASFİYE SONU FESİH

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (aslı veya noter onaylı örneği
 3. Hazirun cetveli (aslı veya noter onaylı örneği)
 4. Hükümet komiseri atama yazısı

 

Önemli Not : Tasfiye 1 yıldan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunludur.

Tasfiyeye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ

 

 

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

 

2-Genel kurul toplantı tutanağı

 

3-Yönetim Kurulu tasfiyeye giriş kararı (Tasfiyeye giriş nedeni, tasfiye memuru ve tasfiye

   memuru adresini belirten, noter onaylı 2 adet)

 

4-Hazirun cetveli

 

5-Tasfiye halinde ibaresi ile şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (tasfiye

   memurlarına ait - noter onaylı aslı)

 

6-Tasfiye memuru şirket ortaları dışından ise nüfustan veya muhtardan alınmış

   fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi 

 

7-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

 

8-Gündem


ÖNEMLİ NOTLAR: Tasfiye süresince denetim kurulunun görevi devam ettiğinden daha önce seçilmiş bir denetim kurulu/denetçi yok ise seçim yapılmalıdır.

 

Kollektif Şirket
Fesih

FESİH

 

1.    Dilekçe (ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı eklenmelidir

 

2.   Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı fesih sözleşmesi(2 nüsha)

 

3.    Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

 

Tasfiye memurunun tasfiye unvanı ile imza beyannamesi (1 nüsha) Tasfiyeye ilişkin ilişkin karar (Noter onaylı - 2 nüsha)

Kooperatif
Tasfiye Sonu Fesh

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Notar onaylı)

3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

4-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

5-Gündem

Tasfiyeye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

4-Yönetim kurlu seçilmiş ise görev bölümü ve tasfiye kurulu temsil kararı (Noter onaylı 2 adet)

5-Tasfiye halinde ibaresi ile kooperatif unvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)


6-Tasfiye Memurlarının fotoğraflı nüfus örneği (Nüfustan onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)


7-Tasfiye Memurlarının ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde Nüfustan onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

8-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

9-Gündem

 

Limited Şirket
Şube Kapanışı

ŞUBE KAPANIŞI

 

1-Şube Kapanış Dilekçesi (İmzalı-kaşeli)


2-Ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı)

 

Tasfiye Sonu Fesh

TASFİYE SONU KAPANIŞ

 

 1. Fesh Dilekçesi
 2. Tasfiyenin bittiğine dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 1 adet )
 3. Sıfırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosu
 4. Mal Beyannamesi

 

Tasfiyeye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ

1 - Tasfiyeye giriş dilekçesi

2 - Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı-1 adet)

3 - Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (noter onaylı )

4 - Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise nüfustan veya muhtardan alınmış fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.