İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Mesleki Yeterlilik Sınavı 18-19 Ağustos 2022 Tarihlerinde Düzenlenecek - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Mesleki Yeterlilik Sınavı 18-19 Ağustos 2022 Tarihlerinde Düzenlenecek

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Mesleki Yeterlilik Sınavı

18-19 Ağustos 2022 

Tarihlerinde Düzenlenecektir

 

ODAMIZ ÜYELERİ VE ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ DUYURU

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Mesleki Yeterlilik Sınavı

18-19 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecektir

 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden firma yetkilileri ile çalışanlarını yakından ilgilendiren Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Mesleki Yeterlilik sınavları 18-19 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Odamız üyesi firma yetkilileri ve çalışanları için gerçekleştirilecek sınav başvuruları 11 Ağustos 2022 PERŞEMBE günü mesai bitimine kadar Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılabilecek.

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: 

MYK Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme hizmetimiz kapsamında aşağıda yer alan ulusal yeterliliklerde AB Hibe desteği getirilmiştir.

AB Hibe desteğinde aşağıda yer alan sınav ve belgelendirme hizmeti verdiğimiz Ulusal Yeterliliklerde adayın sınava girmesi ve başarılı olması sonrasında yatırmış olduğu sınav ve belgelendirme ücreti adaya iade edilecektir. Adaydan başarılı olması sonrasında belge ücreti olan 250TL ödemesi yapılacaktır.

AB Hibe desteği için gerekli olan işlemler:

-        Adayın sınav ve belgelendirme başvurusunun alınması (Adaydan alınan başvuru evraklarına ek olarak AB Hibe başvuru formu alınacaktır.)

-        Adayın iade alabilmesi için AB Hibe başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurması ve ıslak imzalı olarak bize ulaştırılması gerekmektedir.

-        Aday başvuru yaptığı tarih itibari ile 1 yıl içerisinde 3 defa ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.

-        MYK Belge masraf karşılığı olarak belirlenen tutar hibe kapsamında karşılanmamaktadır (2022 yılı için 250,00 TL)

-        AB Hibeden sadece TC vatandaşları yararlanabilir.

-        Aday AB Hibe desteğinden aşağıda yer alan mesleklerden 1 tanesinden 1 defa yararlanabilir.

 

SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

 

1

Başvuru Formu ve AB Hibe formu

2

Nüfus cüzdanı fotokopisi

3

İki adet vesikalık fotoğraf

4

Firma çalışanları için SGK bildirgesi

5

Ödeme dekontu :
Firma Çalışanları Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı - Seviye 4: 1.200TL;
Firma Yetkilileri: Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu - Seviye 5: 1.400TL 

 

 ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

 

Sınav ve belgelendirme ücretinin MEYBEM A.Ş. AB Hibe hesabına ödenmesi gerekmektedir. Hesap:

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş (AB HİBE HESABI)

İŞBANKASI AKAY ŞUBESİ / IBAN: TR49 0006 4000 0014 2011 1806 84

 

Açıklama kısmına: ad-soyad/ TC kimlik numarası/motorlu taşıt seviye /Fethiye bilgilerinin yazılması önem arz etmektedir.

  

ÖNEMLİ NOT: LİSE MEZUNİYETİ ŞARTI

 1. 15.08.2020 tarihinden önce ikinci el otomobil satışına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz eden kişiler için lise mezuniyeti şartı aranmayacaktır.
 2. 15.08.2020 tarihten sonra faaliyete geçecek işletmeler veya oda kaydı/gelir vergisi kaydını ibraz edemeyenlerin en az lise mezunu olması gerekmektedir.

Bu itibarla 01.09.2020 tarihinden itibaren Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavlarındaikinci el otomobil satışına ilişkin faaliyetlerle iştigal edildiğine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz edemeyenler için lise diploması sınav giriş şartı olarak uygulanacaktır.

 

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,

d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

 

e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması.

 

İŞ YERLERİNDE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca:

 • Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır.
 • Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır.
 • Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmayacaktır.
 • Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen metrekareden az olmayacaktır.
 • Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulmayacaktır.
 • Giriş ve çıkış kapısı kolay tahliyeye imkan verecek nitelikte olacaktır.
 • Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınacaktır.
 • Aynı iş yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir. Bu durumda, iş yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla yüz altmış metrekareden az olmayacaktır.
 • İş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin diğer şartların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere uygulanmaz.
 • Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır.
 • İdari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanılmayacaktır.
 • Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmeyecektir.
 • Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu alt bölümün ilgili alt maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.

 

YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

 • Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
 • Ticaret İl Müdürlüğünce, ilgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına elektronik ortamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır
 • Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir.
 • Yetki belgesi başvurusu reddedilen işletmelere bu durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

 

BELGE TESLİMİ

Sınavlarda başarılı olan katılımcıların belgeleri Odamıza ulaştıktan sonra katılımcıyla iletişime geçilmektedir. Belgeler sınava katılan aday tarafından Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunun doldurulup /imzalanması ve dekontun iletilmesi sureti ile Odamızdan teslim edilecektir.

***Sınavdan başarılı olan adaylar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak 250 TL belge ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Detaylı Bilgi:

Özge Ertürk Hakanoğlu

e-posta: ozge.erturk@fto.org.tr

Tel: 02526141115/118

 

Başvuru Formu - AB Hibe
Başvuru Formu - Seviye 4
Başvuru Formu - Seviye 5
Ulusal Yeterlilik - Seviye 4
Ulusal Yeterlilik - Seviye 5
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.