Emlak Danışmanlığı Sınavı - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Emlak Danışmanlığı Sınavı

Değerli Üyemiz,

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğinin 10.maddesinde Sorumlu Emlak Danışmanlarının Seviye 5, Emlak Danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir ibaresi yer almaktadır.

Bu kapsamda Odamız ile TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri işbirliğinde  “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve “Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik sınavları 20 - 25 Mayıs 2024  tarihleri itibariyle Odamızda yapılacak olup, sınavlara sadece Odamız üyesi veya Odamız üyelerinin sigortalı çalışanları katılabileceklerdir. Sınav başvuruları 10 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar FTSO ’ya yapılabilecektir.

 

Gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanmaktadır. Belge almaya hak kazanan katılımcılar Yetki belgesi başvurusu için; Ticaret Bakanlığının web sayfasında yer alan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden e-posta adı ve şifre ile Yetki Belgesi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği”ne istinaden “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği”  ile tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret İl Müdürlükleri’nden ‘Yetki Belgesi’ alması zorunlu hale getirilmiştir.

Diğer yandan konut sektöründe yer alan müteahhitlerinde ev alım satım işlemlerinde emlakçılık belgesi alma zorunluluğu kapsamına girdikleri, ayrıca firmada yer alan şube müdürü ile satış pazarlama elemanlarının da bu belgeyi almaları gerektiği ifade edilmektedir.

 

KİMLER HANGİ YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU YAPABİLİRLER

Yetkili

Alınacak Mesleki Yeterlilik Belgesi

Firma Sahibi

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Pazarlama/ Satış Personeli

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 4

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR

Madde 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

 1. Meslek odasına kayıtlı olunması,
 2. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 3. Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
 4.  Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

 

 1. Sorumlu emlak danışmanlarının;
 2. On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az ilköğretim mezunu olması,

 1. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 2. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 3. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
 4. Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,

 

(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

(3) Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,

b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,

c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması

(4) Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİNDE ARANAN ŞARTLAR

Taşınmaz ticaretinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır (09.06.2020 tarihli ve 2626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine istinaden):

1- Faaliyet alanı, ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.

2- Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olacaktır. Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır.

3- İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv

bölümü bulunacaktır.

4- İkamet amacıyla kullanılmayacaktır.

5- Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

6- Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel

Şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir

SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Formu
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. İki adet vesikalık fotoğraf
 4. Ödeme dekontu (Emlak Danışmanı  (Seviye 4) için 4.000,00 TL; Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5 için 4.500,00 TL) Ödemeler TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş’nin İşbankası Akay Şubesi - IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 nolu hesabına yatırılacak olup; ödeme sırasında ad-soyad / TC kimlik numarası / sınav adı /ilçe bilgilerinin yazılması önem arz etmektedir.) 

 

BELGE TESLİMİ

Sınavlarda başarılı olan katılımcıların belgeleri Odamıza ulaştıktan sonra katılımcıyla iletişime geçilmektedir. Belgeler Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulup / imzalanması ve dekontun iletilmesi sureti ile Odamızdan sadece belge sahibine teslim edilecektir.

***Sınavdan başarılı olan adaylar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak 750 TL belge ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için

İrem Kılıç 

Oda Muamelat Sorumlusu

Tel: 0252 614 1115/124

E posta: irem.kilic@fto.org.tr

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Başvuru Formu
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 4 Başvuru Formu
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.